کشیک دستیارن گروه آسیب شناسی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/06/31-6:31
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

تاریخ
کشیک شهریور99
کشیک مراد99
کشیک تیر99
سرجیکال و کلینیکال
خرداد99
اردیبهشت99
فروردین 99
سرجیکال فروردین99
اسفند98
بهمن 98
دیماه 98
آذر98
آبان 98
مهر 98
 
مرداد98
تیر98
خرداد 98
اردیبهشت 98 
فروردین 98
اسفند 97
بهمن 97
سرجیکال بهمن 97
آبان ماه 97
مهر ماه 97
شهریور 97
مرداد 97
تیر 97
خرداد 97
اردیبهشت 97
فروردین 97
اسفندماه 96
بهمن ماه 96
دی ماه 96
آذرماه 96
آبان ماه 96    آبان ماه 96
مهرماه 96
شهریور 96
مرداد ماه  96
تیرماه 96
خرداد 96     خرداد ماه 96
اردیبهشت 96       اردیبهشت ماه 96
فروردین 96        فروردین 96
کشیک کلینیکال اسفندماه 95      کشیک سرجیکال اسفندماه 95
کشیک بهمن 95
کشیک دی 95
کشیک آذر 95
کشیک آبان95
کشیک شهریور95
کشیک مرداد 95
کشیک تیر95
کشیک خرداد95
کشیک اردیبهشت95
کشیک فروردین95

 

 

 

 

 

   
 

کشیک  کبلینیکال فروردین 94

کشیک  کبلینیکال فروردین 94

کشیک سرجیکال فروردین 94

 

کشیک کلینیکال اردیبهشت 94

کشیک کلینیکال اردیبهشت 94

کشیک سرجیکال اردیبهشت 94

 

کشیک سرجیکال خرداد94

کشیک کلینیکال خرداد 94

کشیک کلینیکال خرداد 94

 

کشیک تیر 94

 

کشیک مرداد 94

 

کشیک شهریور 94

 

کشیک مهر 94

 

کشیک آبان 94

 

کشیک آذر 94

 

کشیک دیماه 94

 

کشیک بهمن 94

 

کشیک سرجیکال بهمن 94

 

کشیک اسفند 94و فروردین 95

 

آنکال فروردین 95

 

کشیک اردیبهشت  95

 

کشیک دستیاران فروردین 95

 

کشیک کلینیکال اردیبهشت 95

 

کشیک سرجیکال اردیبهشت 95

 

کشیک سرجیکال دستیاران خرداد 95

 

کشیک کلینیکال تیر  95

 

کشیک  سرجیکال  تیر 95

   
 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir