کشیک دستیارن گروه آسیب شناسی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/02/23-11:38
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

تاریخ
کلینیکال سرجیکال
  مهر ماه 97
  شهریور 97
مرداد 97 مرداد 97
تیر 97 تیر 97
خرداد 97 خرداد 97
اردیبهشت 97 اردیبهشت 97
فروردین 97 فروردین 97
اسفندماه 96 اسفندماه 96
بهمن ماه 96 بهمن ماه 96
دی ماه 96 دی ماه 96
آذرماه 96 آذرماه 96
آبان ماه 96 آبان ماه 96
مهرماه 96 مهرماه 96
شهریور 96 شهریور 96
مرداد 96 مرداد ماه  96
تیر 96 تیرماه 96
خرداد 96 خرداد ماه 96
اردیبهشت 96 اردیبهشت ماه 96
فروردین 96 فروردین 96
کشیک کلینیکال اسفندماه 95 کشیک سرجیکال اسفندماه 95
  کشیک بهمن 95
  کشیک دی 95
  کشیک آذر 95
  کشیک آبان95
  کشیک شهریور95
  کشیک مرداد 95
  کشیک تیر95
  کشیک خرداد95
  کشیک اردیبهشت95
  کشیک فروردین95

 

 

 

 

 

   
 

کشیک  کبلینیکال فروردین 94

کشیک  کبلینیکال فروردین 94

کشیک سرجیکال فروردین 94

 

کشیک کلینیکال اردیبهشت 94

کشیک کلینیکال اردیبهشت 94

کشیک سرجیکال اردیبهشت 94

 

کشیک سرجیکال خرداد94

کشیک کلینیکال خرداد 94

کشیک کلینیکال خرداد 94

 

کشیک تیر 94

 

کشیک مرداد 94

 

کشیک شهریور 94

 

کشیک مهر 94

 

کشیک آبان 94

 

کشیک آذر 94

 

کشیک دیماه 94

 

کشیک بهمن 94

 

کشیک سرجیکال بهمن 94

 

کشیک اسفند 94و فروردین 95

 

آنکال فروردین 95

 

کشیک اردیبهشت  95

 

کشیک دستیاران فروردین 95

 

کشیک کلینیکال اردیبهشت 95

 

کشیک سرجیکال اردیبهشت 95

 

کشیک سرجیکال دستیاران خرداد 95

 

کشیک کلینیکال تیر  95

 

کشیک  سرجیکال  تیر 95

   
 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir