کشیک دستیاران گروه پوست

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/11/30-5:42
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

تاریخ

اسفند 98
بهمن 98
دي ماه 98
آذر 98
شهريور98
خرداد98
ارديبهشت 98
فروردين98
اسفند 97
بهمن 97
دي ماه 97
آذر97
آبان 97
مهر 97
شهريور 97
مرداد97
خرداد 97
ارديبهشت 97
فروردين 97
اسفند 96
برنامه بهمن 96
برنامه دي 96
برنامه آذر 96
برنامه ابان 96
برنامه كشيك دستياران مهر 96
برنامه كشيك دستياران شهريور 96
برنامه كشيك دستياران مرداد ماه 96
برنامه كشيك دستياران تير ماه 96
برنامه كشيك دستياران خرداد 96
برنامه كشيك دستياران ارديبهشت 96
برنامه كشيك دستياران فروردين 96
برنامه كشيك دستياران اسفند95
برنامه كشيك دستياران بهمن 95
برنامه کشیک دستیاران دیماه 95
برنامه کشیک دستیاران پوست آذر 95
دستیاران شهریور 95
دستیاران مرداد 95
فروردين 95
اسفند 94
بهمن 94
دي ماه 94
آذر 94
آبان 94
مهر 94
مهر 94
مرداد 95
تيرماه 94
خرداد
اردیبهشت94
فروردين 94 
بهمن 93 
دي ماه 93 
آذر 93 
ابان 93 
مهر 93 
شهريور 93 
مرداد 93 
تير93 
خرداد 93 
ارديبهشت 1393 
فروردين 1393 
برنامه آنكال اسفند 92 
برنامه آنكال بهمن 92 
برنامه آنكال دي 92 
برنامه آنكال آذر 92 
برنامه آنكال آبان 92 
برنامه انكال مهر 92 
برنامه آنكال مرداد 92 
برنامه آنكال تيرماه 92 
برنامه آنكال خرداد 92 
برنامه انكال ارديبهشت 92 
برنام انكال فروردين 92 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir