کشیک دستیاران گروه داخلی اعصاب

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1399/04/04-10:17
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
برنامه آنکال و کشیک و تقسیم بندی دسیاران
برنامه آنکال و کشیک اساتید و دستیاران الزهرا و کاشانی تیر 99
برنامه تقسیم بندی اساتید و دستیاران الزهرا و کاشانی تیر 99
برنامه آنکال اساتید و دستیاران الزهرا و کاشانی خرداد 99
برنامه تقسیم بندی اساتید و دستیاران الزهرا و کاشانی  خرداد 99
برنامه آنکال اساتید و دستیاران الزهرا و کاشانی اردیبهشت 99
برنامه تقسیم بندی اساتید و دستیاران فروردین 99
برنامه آنکال اساتید و دستیاران الزهرا وکاشانی تا آخر فروردین 99
برنامه آنکال اساتید و کشیک دستیاران الزهرا  و کاشانی فروردین 99
برنامه تقسیم بندی اساتید و دستیاران الزهرا و کاشانی و نور اسفند98
برنامه آنکال اساتید و کشیک دستیاران الزهرا و کاشانی اسفند98
برنامه تقسیم بندی اساتید و دستیاران الزهرا و کاشانی و نور بهمن 98
برنامه آنکال اساتید و کشیک دستیاران الزهرا و کاشانی بهمن 98
برنامه تقسیم بندی اساتید و دستیاران الزهرا و کاشانی و نور دی 98
برنامه آنکال اساتید و کشیک دستیاران الزهرا و کاشانی دی 98
برنامه تقسیم بندی اساتید و دستیاران الزهرا و کاشانی و نور آذر 98
برنامه آنکال اساتید و کشیک دستیاران الزهرا و کاشانی آذر98
برنامه تقسیم بندی اساتید و دستیاران الزهرا و کاشانی و نور آبان 98
برنامه آنکال اساتید و کشیک دستیاران الزهرا و کاشانی آبان 98
برنامه تقسیم بندی اساتید و دستیاران الزهرا و کاشانی و نور و فیض مهر 98
برنامه آنکال اساتید و کشیک دستیاران الزهراو کاشانی مهر 98
برنامه تقسیم بندی اساتید و دستیاران الزهرا و کاشانی و نور و فیض شهریور 98
برنامه آنکال اساتید و کشیک دستیاران الزهرا و کاشانی شهریور 98
برنامه تقسیم بندی اساتید و دستیاران الزهرا و کاشانی و نور و فیض مرداد98
برنامه آنکال اساتید و کشیک دستیاران الزهرا و کاشانی مرداد 98
برنامه تقسیم بندی اساتید و دستیاران الزهرا و کاشانی و نور تیر 98
برنامه آنکال اساتید و کشیک دستیاران الزهرا و کاشانی تیر 98
برنامه تقسیم بندی اساتید ودستیاران بیمارستان الزهرا و کاشانی و نور خرداد 98
برنامه آنکال اساتید و کشیک دستیاران الزهرا و کاشانی خرداد 98
برنامه تقسیم بندی اساتید و دستیاران بیمارستان الزهرا و کاشانی و خورشید اردیبهشت 98
برنامه آنکال اساتید و کشیک دستیاران الزهرا و کاشانی اردیبهشت 98
برنامه تقسیم بندی اساتید و دستیاران بیمارستان الزهرا و کاشانی و خورشید فروردین 98
برنامه آنکال اساتید و کشیک دستیاران الزهرا و کاشانی فروردین 98
برنامه آنکال اساتید وکشیک دستیاران الزهرا و کاشانی نورووز 98
برنامه تقسیم بندی اساتید و دستیاران الزهرا و کاشانی و نور  اسفند 97
برنامه آنکال اساتید وکشیک دستیاران الزهرا و کاشانی اسفند 97و فروردین 98
برنامه تقسیم بندی اساتید و دستیاران الزهرا و کاشانی و نور  بهمن 97
برنامه آنکال اساتید وکشیک دستیاران الزهرا و کاشانی بهمن 97
برنامه تقسیم بندی اساتید و دستیاران الزهرا - کاشانی - نور دی 97
برنامه آنکال اساتید و کشیک دستیاران دی 97
برنامه تقسیم بندی اساتید و دستیاران الزهراو کاشانی و نور آذر97
برنامه آنکال اساتید و کشیک دستیاران آذر 97
برنامه تقسیم بندی اساتید و دستیاران الزهراو کاشانی و نور آبان97
برنامه آنکال اساتید و کشیک دستیاران آبان 97
برنامه تقسیم بندی اساتید و دستیاران الزهراو کاشانی و نور مهر 97
برنامه  آنکال اساتید و دستیاران مهر 97
برنامه تقسیم بندی اساتید و دستیاران شهریور97
برنامه آنکال اساتید و دستیاران شهریور 97
برنامه تقسیم بندی اساتید و دستیاران خرداد 97
برنامه آنکال اساتید و دستیاران خرداد 97
برنامه تقسیم بندی اساتید و دستیاران اردیبهشت 97
برنامه آنکال اساتید و دستیاران اردیبهشت 97
برنامه تقسیم ندی اساتید و دستیاران فروردین 97
برنامه آنکال اساتید و دستیاران فروردین 97
برنامه تقسیم بندی اساتید و دستیاران اسفند 96
برنامه آنکال اساتید ودستیاران اسفند 96 و نوروز 97
برنامه تقسیم بندی اساتید و دستیاران بهمن 96
برنامه آنکال اساتید و دستیاران بهمن 96
برنامه تقسیم بندی اساتید و دستیاران دی 96
برنامه کشیک اساتید و دستیاران دی 96
برنامه تقسیم بندی اساتید و دستیاران آذر96
برنامه کشیک اساتید و دستیاران آذر 96
برنامه تقسیم بندی اساتید و دستیاران آبان 96
برنامه کشیک اساتید ودستیاران آبان 96
برنامه تقسیم بندی اساتید و دستیاران مهر 96
برنامه کشیک اساتید ودستیاران مهر 96
برنامه تقسیم بندی اساتید و دستیاران شهریور 96
برنامه کشیک اساتید و دستیاران شهریور96
برنامه تقسیم بندی اساتید و دستیاران مرداد 96
برنامه کشیک اساتید و دستیاران مرداد 96
برنامه تقسیم بندی اساتید و دستیاران تیر 96
برنامه کشیک اساتید و دستیاران تیر 96
برنامه تقسیم بندی اساتید و دستیاران خرداد 96
برنامه کشیک اساتید و دستیاران خرداد 96
برنامه تقسیم بندی اساتید و دستیاران اردیبهشت  96
برنامه کشیک اساتید و دستیاران اردیبهشت 96
برنامه تقسیم بندی اساتید و دستیاران فروردین 96
برنامه کشیک اساتید و دستیاران فروردین 96
اصلاحیه برنامه آنکال اساتید و کشیک دستیاران نوروز 96
اصلاحیه برنامه تقسیم بندی اساتید و دستیاران اسفند 95
برنامه کشیک اساتید و دستیاران اسفند 95
برنامه تقسیم بندی اساتید و دستیاران بهمن 95
برنامه کشیک اساتید و دستیاران بهمن 95
برنامه تقسیم بندی اساتید و دستیاران دی 95
برنامه کشیک اساتید و دستیاران دی 95
برنامه کشیک اساتید و دستیاران آذر95
برنامه تقسیم بندی اساتید و دستیاران آذر 95
برنامه تقسیم بندی اساتید و دستیاران آبان95
برنامه اساتید و دستیاران آبان 95
( اصلاح ( سال 1) برنامه تقسیم بندی اساتید و دستیاران مهر 95
( اصلاح سال 1 ) برنامه اساتید و دستیاران مهر 95
برنامه تقسیم بندی اساتید و دستیاران مهر95
برنامه اساتید و دستیاران مهر 95 
برنامه تقسیم بندی اساتید و دستیاران شهریور 95
برنامه اساتید و دستیاران شهریور95
برنامه تقسیم بندی اساتید و دستیاران مرداد95
برنامه آنکال و اساتید و دستیاران گروه داخلی اعصاب مرداد95
برنامه تقسیم بندی اساتید و دستیاران تیر 95
برنامه آنکال اساتید و دستیاران تیرماه 95
برنامه تقسيم بندي اساتيد و دستياران خرداد 95
برنامه آنكال اساتيد و دستياران خرداد 95
برنامه تقسيم بندي اساتيد و دستياران ارديبهشت 95
برنامه آنكال اساتيد و دستياران ارديبهشت 95
برنامه تقسيم بندي اساتيد و دستياران فروردين 95
برنامه آنكال اساتيد و دستياران تا آخر فروردين 95
برنامه آنكال اساتيد و دستياران در فروردين 95
برنامه تقسيم بندي اساتيد و دستياران اسفند 94
برنامه آنكال اساتيد و دستياران اسفند ماه 94
برنامه تقسيم بندي اساتيد و دستياران بهمن 94
برنامه آنكال اساتيد و دستياران بهمن ماه 94
برنامه تقسيم بندي اساتيد و دستياران دي 94
برنامه آنكال اساتيد و دستياران دي ماه 94
برنامه تقسيم بندي اساتيد و دستياران آذر 94
برنامه كشيك اساتيد و دستياران آذر 94
برنامه تقسيم بندي اساتيد و دستياران آبان 94
برنامه كشيك اساتيد و دستياران آبان 94
برنامه تقسيم بندي اساتيد و دستياران مهر 94
برنامه كشيك اساتيد و دستياران مهر 94
برنامه تقسيم بندي اساتيد و دستياران شهريور 94
برنامه كشيك اساتيد و دستياران شهريور 94
برنام تقسيم بندي اساتيد و دستياران گروه داخلي اعصاب مرداد 94
برنامه كشيك اساتيد و دستياران گروه داخلي اعصاب مرداد 94
برنامه تقسيم بندي اساتيد و دستياران گروه داخلي اعصاب مرداد94
برنامه كشيك اساتيد و دستياران گروه داخلي اعصاب تير94
برنامه تقسيم بندي اساتيد و دستياران گروه داخلي اعصاب تيرماه94
برنامه تقسيم بندي اساتيد و دستياران گروه داخلي اعصاب خرداد94 
برنامه كشيك اساتيد و دستياران گروه داخلي اعصاب خرداد 94
برنامه كشيك اساتيد و دستياران گروه داخلي اعصاب ارديبهشت 94 
برنامه كشيك اساتيد و دستياران گروه داخلي اعصاب 31فروردين 94 
برنامه كشيك اساتيد و دستياران گروه داخلي اعصاب اسفند93  

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir