کشیک دستیاران فوق تخصصی و فلوشیپ گروه سم شناسی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/05/01-10:00
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
کشیک دستیاران فوق تخصصی و فلوشیپ

برنامه مقیمی مرداد 97

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir