کشیک دستیاران تخصصی گروه چشم پزشکی

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1397/12/09-11:18
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
برنامه کشیک دستیاران درسال 98
برنامه کشیک دستیاران در فروردین ماه 1398
برنامه کشیک دستیاران درسال 97
برنامه کشیک دستیاران در اسفند ماه 1397
برنامه کشیک دستیاران در بهمن ماه 1397
برنامه کشیک دستیاران در دی ماه 1397
برنامه کشیک دستیاران در آذر ماه 1397
برنامه کشیک دستیاران در آبان ماه 1397
برنامه کشیک دستیاران درمهرماه 1397
برنامه کشیک دستیاران درشهریورماه 1397
برنامه کشیک دستیاران درمرداد ماه 1397
برنامه کشیک دستیاران در تیرماه 1397
برنامه کشیک دستیاران در خرداد ماه 1397
برنامهکشیک دستیاران در اردیبهشت 1397
برنامهکشیک دستیاران در فروردین 1397
برنامهکشیک دستیاران در اسفند ۱۳۹۶
برنامهکشیک دستیاران در شهریور 1396
برنامه اتاق عمل و درمانگاه   مرداد 1396
برنامه اتاق عمل و درمانگاه   تیر 1396
برنامه کشیک دستیاران تیر 1396
برنامه کشیک دستیاران خرداد 1396
برنامه کشیک دستیاران اردیبهشت 1396
برنامه کشیک دستیاران فروردین 96
برنامه کشیک دستیاران اسفند 1395
برنامه کشیک دستیاران بهمن ماه  1395
برنامه کشیک دستیارن دی ماه 1395
برنامه اتاق عمل ودرمانگاه دی ماه 1395
  اذر ماه 1395
برنامه اتاق عمل و درمانگاه   ابان ماه 1395
برنامه کشیک دستیاران ابان ماه 1395
برنامه کشیک دستیاران مهر ماه 1395
برنامه اتاق عمل و درمانگاه   مهرماه1395
برنامه  اتاق عمل و درمانگاه  دستیاران شهریور  1395
برنامه کشیک  دستیاران شهریور 1395
برنامه درمانگاه تخصصی دستیاران چشم تیر ماه
برنامه درمانگاه دستیاران چشم تیر ماه
برنامه کشیک دستیاران چشم تیر  ماه
برنامه اتاق عمل دستیاران چشم تیر  ماه
برنامه درمانگاه تخصصی دستیاران چشم خرداد ماه 1394
برنامه درمانگاه دستیاران چشم خرداد ماه 1394
برنامه کشیک دستیاران چشم خرداد ماه 1394
برنامه اتاق عمل دستیاران چشم خرداد ماه 1394
برنامه درمانگاه تخصصی دستیاران چشم اردیبهشت ماه 1394
برنامه درمانگاه دستیاران چشم اردیبهشت ماه 1394
برنامه کشیک دستیاران چشم اردیبهشت ماه 1394
برنامه اتاق عمل دستیاران چشم اردیبهشت ماه 1394
برنامه درمانگاه تخصصی دستیاران چشم فروردین ماه 1394   
برنامه درمانگاه دستیاران چشم فروردین ماه 1394  
 برنامه کشیک دستیاران چشم فروردین ماه 1394
برنامه اتاق عمل دستیاران چشم فروردین ماه 1394 
برنامه سرویس رتین دستیاران چشم  اسفند ماه 1393
برنامه درمانگاه تخصصی دستیاران چشم اسفند ماه 1393  
برنامه درمانگاه دستیاران چشم اسفند ماه 1393 
برنامه کشیک دستیاران چشم اسفند ماه 1393 
برنامه اتاق عمل دستیاران چشم اسفند ماه 1393  
برنامه درمانگاه تخصصی دستیاران چشم بهمن ماه 1393 
برنامه درمانگاه دستیاران چشم بهمن ماه 1393 
برنامه کشیک دستیاران چشم بهمن ماه 1393 
برنامه اتاق عمل دستیاران چشم بهمن ماه 1393 
برنامه درمانگاه تخصصی  دستیاران چشم دی ماه 1393
برنامه اتاق عمل دستیاران چشم دی ماه 1393
برنامه  درمانگاه دستیاران چشم دی ماه 1393
برنامه کشیک دستیاران چشم دی ماه 1393
  برنامه درمانگاه تخصصی  دستیاران چشم  آذر ماه 1393
برنامه اتاق عمل دستیاران چشم آذر ماه 1393
برنامه  درمانگاه دستیاران چشم آذر ماه 1393
 برنامه کشیک دستیاران چشم آذر ماه 1393
 برنامه درمانگاه تخصصی  دستیاران چشم مرداد ماه 1393
برنامه اتاق عمل دستیاران چشم مرداد ماه 1393
برنامه  درمانگاه دستیاران چشم مردادماه 1393
برنامه کشیک دستیاران چشم مرداد ماه 1393
برنامه درمانگاه دستیاران چشم تیر ماه 1393
برنامه درمانگاه دستیاران چشم فروردین ماه 1393 
برنامه اتاق عمل دستیاران چشم فروردین ماه 1393 
برنامه درمانگاه  تخصصی دستیاران چشم فروردین ماه 1393 

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir