کشیک دستیاران تخصصی گروه چشم پزشکی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/12/03-10:48
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف برنامه کشیک دستیاران درسال 99
12 برنامه کشیک دستیاران اسفند ماه 1400
11 برنامه کشیک دستیاران بهمن ماه 1399
10 برنامه کشیک دستیاران دی ماه 1399
9 برنامه کشیک دستیاران آذر ماه 1399
8 برنامه کشیک دستیاران آبان ماه 1399
7 برنامه کشیک دستیاران مهر ماه 1399
6 برنامه کشیک دستیاران شهریورماه 1399
5 برنامه کشیک دستیاران مرداد ماه 1399
4 برنامه کشیک دستیاران تیر ماه 1399
3 برنامه کشیک دستیاران خرداد ماه 1399
2 برنامه کشیک دستیاران دراردیبهشت ماه1399
1 برنامه کشیک دستیاران در فروردین ماه1399
  برنامه کشیک دستیاران درسال 98
12 برنامه کشیک دستیاران دراسفند ماه 1398
11 برنامه کشیک دستیاران دربهمن ماه 1398
10 برنامه کشیک دستیاران دردی ماه 1398
9 برنامه کشیک دستیاران درآذر ماه 1398
8 برنامه کشیک دستیاران درآبان ماه 1398
7 برنامه کشیک دستیاران درمهر ماه 1398
6 برنامه کشیک دستیاران درشهریور ماه 1398
5 برنامه کشیک دستیاران درمرداد ماه 1398
4 برنامه کشیک دستیاران درتیر ماه 1398
3 برنامه کشیک دستیاران در خرداد ماه 1398
2 برنامه کشیک دستیاران در اردیبهشت ماه 1398
1 برنامه کشیک دستیاران در فروردین ماه 1398
  برنامه کشیک دستیاران درسال 97
12 برنامه کشیک دستیاران در اسفند ماه 1397
11 برنامه کشیک دستیاران در بهمن ماه 1397
10 برنامه کشیک دستیاران در دی ماه 1397
9 برنامه کشیک دستیاران در آذر ماه 1397
8 برنامه کشیک دستیاران در آبان ماه 1397
7 برنامه کشیک دستیاران درمهرماه 1397
6 برنامه کشیک دستیاران درشهریورماه 1397
5 برنامه کشیک دستیاران درمرداد ماه 1397
4 برنامه کشیک دستیاران در تیرماه 1397
3 برنامه کشیک دستیاران در خرداد ماه 1397
2 برنامهکشیک دستیاران در اردیبهشت 1397
1 برنامه کشیک دستیاران در فروردین 1397

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir