کشیک دستیاران تخصصی گروه روانپزشکی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/09/10-12:47
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

     ماه   

کشیک خورشید کشیک الزهرا کشیک کاشانی کشیک فارابی EC Hot Line
آذر 97 Click Click Click Click Click Click
آبان 97 Click Click Click - Click Cklic
مهر 97 Click Click Click - Click Click
شهریور 97 Click Click Click - Click Click
مرداد 97 Click Click Click - Click Click
تیرماه 97 Click Click Click - Click Click
خرداد 97 Click Click Click - Click Click
اردیبهشت 97 Click Click Click - Click Click
فروردین 97 Click Click Click - Click Click
نوروز 97 Click - - - Click -
اسفند 96 * * * - * *
بهمن 96 * * * - * -
دی 96- * * * - * -
آذر 96 * * * - * -
آبان 96 * * * - * -
مهرماه 96 * * * - * -
 شهریور 96 * * * - * -
مرداد 96 * * * - * -
تیرماه 96 * * * - * -
خرداد 96 * * - * -
اردیبهشت 96 * * * - * -
فروردین 96  * * - * -
نوروز 96 * - - - - -
        -    

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir