کشیک دستیاران تخصصی گروه روانپزشکی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/06/31-12:42
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

     ماه   

کشیک خورشید کشیک الزهرا کشیک کاشانی EC Hot Line
مهر 97 Click Click Click Click Click
شهریور 97 Click Click Click Click Click
مرداد 97 Click Click Click Click Click
تیرماه 97 Click Click Click Click Click
خرداد 97 Click Click Click Click Click
اردیبهشت 97 Click Click Click Click Click
فروردین 97 Click Click Click Click Click
نوروز 97 Click - - Click -
اسفند 96 * * * * *
بهمن 96 * * * * -
دی 96- * * * * -
آذر 96 * * * * -
آبان 96 * * * * -
مهرماه 96 * * * * -
 شهریور 96 * * * * -
مرداد 96 * * * * -
تیرماه 96 * * * * -
خرداد 96 * * * -
اردیبهشت 96 * * * * -
فروردین 96  * * * -
نوروز 96 * - - - -
           

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir