کشیک دستیاران تخصصی گروه رادیوتراپی و آنکولوژی

تاریخ ایجاد سه شنبه,2018/04/10-8:49
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
/sites/default/files/users/radiotrapy/farvardin.d.96.pdfتاریخ
برنامه کشیک دستیاران در مهر 1390
 برنامه کشیک دستیاران در شهریور 1390
 برنامه کشیک دستیاران در تیر1390
برنامه کشیک دستیاران در مرداد 1390 
 برنامه کشیک دستیاران در خرداد 1390
 برنامه کشیک دستیاران دراردیبهشت 1390
برنامه کشیک دستیاران در فروردین 1390
برنامه کشیک دستیاران در ابان 1390
برنامه کشیک دستیاران در آذرماه1390
برنامه کشیک دستیاران در دیماه 90
برنامه کشیک دستیاران در بهمن ماه 90
برنامه کشیک دستیاران در اسفندماه90
برنامه کشیک دستیاران در فروردین 1391
برنامه کشیک دستیاران دراردیبهشت1391
 برنامه کشیک دستیاران در خرداد 1391
 برنامه کشیک دستیاران در تیر1391 
برنامه کشیک دستیاران در مرداد1391 
برنامه کشیک دستیاران در شهریور1391 
برنامه کشیک دستیاران در مهر1391 
برنامه کشیک دستیاران در آبان 1391 
برنامه کشیک دستیاران در آذر1391 
برنامه کشیک دستیاران در دی ماه 91
برنامه کشیک دستیاران در بهمن 1391 
 برنامه کشیک دستیاران در اسفند1391
برنامه کشیک دستیاران در فروردین 1392 
برنامه کشیک دستیاران در اردیبهشت1392  
برنامه کشیک دستیاران در خرداد 1392
برنامه کشیک دستیاران در تیر1392 
برنامه کشیک دستیاران در مرداد1392  
برنامه کشیک دستیاران در شهریور1392 
برنامه کشیک دستیاران در مهر1392
 برنامه کشیک دستیاران در ابان1392
برنامه کشیک دستیاران در آذر1392 
برنامه کشیک دستیاران در دیماه 1392 
برنامه کشیک دستیاران در بهمن1392 
برنامه کشیک دستیاران در اسفند1392 
برنامه کشیک دستیاران در فروردین 1393
برنامه کشیک دستیاران در اردیبهشت 1393
برنامه کشیک دستیاران در خرداد93 
برنامه کشیک دستیاران در تیر 1393
برنامه کشیک دستیاران در مرداد1393
برنامه کشیک دستیاران درشهریور1393
برنامه کشیک دستیاران درمهر1393
برنامه کشیک دستیاران درآبان1393
برنامه کشیک دستیاران در آذر1393
برنامه کشیک دستیاران در دی 1393
برنامه کشیک دستیاران در بهمن1393
برنامه کشیک دستیاران در اسفند1393
برنامه کشیک دستیاران در فروردین1394
برنامه کشیک دستیاران در اردیبهشت 1394
برنامه کشیک دستیاران در خرداد 1394
برنامه کشیک دستیاران در تیر 1394
برنامه کشیک دستیاران درمرداد1394
برنامه کشیک دستیاران درشهریور1394
برنامه کشیک دستیاران در مهر1394
برنامه کشیک دستیاران در آبان 1394
برنامه کشیک دستیاران در آذر 1394
برنامه کشیک دستیاران در دی 1394
برنامه کشیک دستیاران در بهمن 1394
برنامه کشیک دستیاران در اسفند1394
برنامه کشیک دستیاران در فروردین95
برنامه کشیک دستیاران در اردیبهشت95​
برنامه کشیک دستیاران در خرداد 95​
برنامه کشیک دستیاران در تیر95
برنامه کشیک دستیاران در مرداد 95​
برنامه کشیک دستیاران در شهریور 95​
برنامه کشیک دستیاران در مهر 95​
برنامه کشیک دستیاران در آبان 95​
برنامه کشیک دستیاران در آذرماه 95
برنامه کشیک دستیاران در دیماه 95
برنامه کشیک دستیاران در بهمن ماه 95
برنامه کشیک دستیاران در اسفندماه 95
برنامه کشیک نوروز 96-95 دستیاران 
برنامه کشیک دستیاران درفروردین ماه 96
برنامه کشیک دستیاران دراردیبهشت ماه 96
برنامه کشیک دستیاران درخرداد ماه 96
برنامه کشیک دستیاران درتیر ماه 96
برنامه کشیک دستیاران درمرداد ماه 96
برنامه کشیک دستیاران درشهریورماه 96
برنامه کشیک دستیاران درمهرماه 96
برنامه کشیک دستیاران درآبان ماه 96
برنامه کشیک دستیاران درآذر ماه 96
برنامه کشیک دستیاران دردی ماه 96
برنامه کشیک دستیاران در بهمن ماه 96
برنامه کشیک دستیاران در اسفند ماه 96
برنامه کشیک دستیاران درفروردین ماه 97
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir