کشیک اکسترن ها

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/12/07-6:42
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

ردیف  برنامه اکسترن ها در گروه چشم پزشکی
  برنامه اکسترن هادر سال 98
12 برنامه کشیک اکسترن ها در اسفند ماه 98
11 برنامه کشیک اکسترن ها در بهمن ماه 98
10 برنامه کشیک اکسترن ها در دی ماه 98
9 برنامه کشیک اکسترن ها در آذر ماه 98
8 برنامه کشیک اکسترن ها در آبان ماه 98
7 برنامه کشیک اکسترن ها در مهر ماه 98
6 برنامه کشیک اکسترن ها در شهریور ماه 98
5 برنامه کشیک اکسترن ها در  مرداد ماه 98
4 برنامه کشیک اکسترن ها در تیر ماه 98
3 برنامه کشیک اکسترن ها در خرداد ماه 98
2 برنامه کشیک اکسترن ها در اردیبهشت ماه 98
1 برنامه کشیک اکسترن ها در فروردین ماه 98
  برنامه اکسترن هادر سال 97
12

برنامه کشیک اکسترن ها در اسفند ماه  1397

11

برنامه کشیک اکسترن ها در بهمن ماه  1397

10

برنامه کشیک اکسترن ها  دردی ماه  1397

9

برنامه کشیک اکسترن ها درآذر ماه  1397

8

برنامه کشیک اکسترن ها درآبان ماه  1397

7

برنامه کشیک اکسترن ها  درمهر ماه  1397

6

برنامه کشیک اکسترن ها  درشهریور ماه  1397

5

برنامه کشیک اکسترن ها درمرداد ماه  1397

4

برنامه کشیک اکسترن ها در تیر ماه  1397

3

برنامه کشیک اکسترن ها در خرداد ماه  1397

2

برنامه کشیک اکسترن ها در اردیبهشت 1397

1

برنامه کشیک اکسترن ها  درفروردین 1397

 

 

 

  

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir