کشیک اکسترنی گروه طب اورژانس

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1396/06/09-13:34
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir