کشیک اکسترنی گروه داخلی اعصاب

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/06/19-9:15
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir