کسب رتبه های برتر توسط دانشجویان دانشکده پزشکی و یکی از کارکنان دانشکده در بیست و یکمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه های علوم پزشکی مرحله استانی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir