کتب تالیف شده گروه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1394/06/16-6:20
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام کتاب مولف (مولفین)

فیزیولوژی عمومی

شناخت اعمال و وظایف اعضای مختلف

گروه مولفین دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

فیزیولوژی پزشکی

(ویژه دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی)

دکتر مجید خزاعی و همکاران
نوروفیزیولوژی اعتیاد دکتر حجت اله علایی و همکاران
نوروفیزیولوژی برای دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی دکتر حجت اله علایی
فیزیولوژی سلول، عصب و عضله دکتر حجت اله علایی
learning and memory, in Encyclopedia of Life Support Systems (Unesco publishing)  Volume 1 دکتر حجت اله علایی
Red Grape juice on Azheimer, In Book-Diet and Nutrition, Chapter 86 دکتر حجت اله علایی
Pretest of Neurosciense( transleted to Persian) دکتر حجت اله علایی و دکتر علیزاده
مطالعه موفق در هشت گام دکتر علی اصغر پورشانظری

مدیریت زمان در هفت گام

(راه های تقویت انگیزه)

دکتر علی اصغر پورشانظری
hemodynamics, in book -The cardiovascular system (physiology, diagnostics and clinical implications), chapter 5 دکتر علی نسیمی

خطاهای ساختاری در اندیشه

(بحثی از روان شناسی ادراک)

دکتر علی نسیمی
آشنایی با تکنیک های آزمایشگاهی کار با رات دکتر پرهام رئیسی
روشهای آزمایشگاهی فیزیولوژی دکتر مریم راداحمدی
روشهای آزمایشگاهی زیست سلولی دکتر مریم راداحمدی

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir