کارگاه های آموزشی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/08/14-12:48
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام کارگاه تاریخ
کارگاه ایمنی درآزمایشگاه برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی

98/08/22

98/08/29

98/09/06

کارگاه ایمنی در آزمایشگاه برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی

97/02/19

97/02/25

97/02/03

کارگاه ایمنی در آزمایشگاه برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی

96/08/30

96/09/7

96/09/14

کارگاه ایمنی در آزمایشگاه برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی

94/8/25

94/9/2

94/9/8

کارگاه مدیریت دفع پسماند برای کارشناسان آزمایشگاه 95/5/3

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir