کارگاههای توانمند سازی دستیاران

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/10/25-11:33
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
موضوع  برنامه کارگاه

کارگاه های آموزشی دستیاران فوق تخصصی

برنامه
   

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir