کارکنان کارگزینی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/10/21-8:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی سمت-  وظایف رشته و مدرک تحصیلی تلفن عکس
زمانی

 مسئول کارگزینی

نظارت بر صدور اعلام وضعیت مانده مرخصی کارکنان -

ارائه گزارش های آماری از کارکنان  -

انجام امور  کلیه مکاتبات مرتبط -

نظارت بر فرآیند های ارتقاء رتبه و طبقه -

نظارت بر کلیه لیست های مزایای  کارکنان -

رابط و کاربر دو سامانه ارزیابی عملکرد و تردد

کارشناسی   37929099
زهرا عبدالعباس

کارگزین

صدور احکام سالیانه پرسنل،ارتقاء رتبه،ارتقاء طبقه،

اعمال مدرک تحصیلی و ... -

ثبت نام ارتقاء رتبه در سایت مربوطه و پیگیری صورتجلسات -

بررسی پرونده های پرسنلی از لحاظ رتبه،طبقه،سنوات و

تهیه لیست حق لباس و حق مسکن -

تنظیم صورتجلسه ارتقاء طبقه -

بایگانی پرونده های پرسنلی

دیپلم 37929079
سمیه بحرینی

ماشین نویس

صدور احکام سالیانه پرسنل،ارتقاء رتبه،ارتقاء طبقه،

اعمال مدرک تحصیلی  

ثبت نام ارتقاء رتبه در سایت مربوطه و پیگیری صورتجلسات و

سامانه نقل و انتقالات -

بررسی پرونده های پرسنلی از لحاظ رتبه،طبقه،سنوات و .... -

تهیه گزارشات  -

تنظیم صورتجلسه ارتقاء طبقه -

بایگانی پرونده های پرسنلی

دیپلم 37929079
آمنه نیسانی

 

کارشناسی 37929073  
الهه نجفی

کارشناس امور اداری

صدور احکام و پیگیری امور فولتایمی اعضای هیات علمی -

کلیه امور مرتبط با مرخصی اعضای هیات علمی -

صدور احکام ماموریت اعضای هیات علمی

اجرای پروژه فرم های ترفیع پایه سالیانه اعضای هیات علمی -

راهبر نرم افزار حضور و غیاب کسری مربوط به

اعضای هیات علمی -

انجام امور کلیه مکاتبات مرتبط با اعضای هیات علمی -

تنظیم قراردادهای حق التدریس اعضای هیات علمی

پاسخگویی به مراجعات -

بایگانی پرونده های اعضای هیات علمی

کارشناسی 37929010

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir