کارکنان واحد تدارکات

تاریخ ایجاد شنبه,1399/12/16-9:13
نام و نام خانوادگی سمت- وظایف رشته و مدرک تحصیلی شماره تماس عکس
یدالله شریفیان منش

مسئول تدارکات و خدمات 

کارشناسی ارشد

مدیریت صنعتی

37929111
ابوالقاسم قدسی کارپرداز کارشناسی حسابداری 37929070
سید ابوطالب دادور کارپرداز کارشناسی 37929070

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir