کارورزی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/12/04-6:48
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
برنامه بخش و كشیك کارورزان
برنامه بخش كارورزان اسفند ماه 99 گروه جراحي
برنامه کشیک كارورزان  اسفند ماه 99 گروه جراحي
برنامه بخش كارورزان بهمن ماه 99 گروه جراحي
برنامه کشیک كارورزان  بهمن ماه 99 گروه جراحي
برنامه بخش كارورزان  دی ماه 99 گروه جراحي
برنامه کشیک كارورزان  آذر ماه 99 گروه جراحي
برنامه کشیک كارورزان  آبان ماه 99 گروه جراحييك
برنامه بخش كارورزان  آبان ماه 99 گروه جراحي
برنامه بخش كارورزان  مهر ماه 99 گروه جراحي
برنامه بخش كارورزان  شهريور ماه 99 گروه جراحي
برنامه كشيك كارورزان  شهريور ماه 99 گروه جراحي
برنامه كشيك كارورزان  ارديبهشت ماه 99 گروه جراحي
برنامه بخش كارورزان  اسفند ماه 98 گروه جراحي
برنامه كشيك كارورزان  اسفند ماه 98 گروه جراحي
برنامه كشيك كارورزان  بهمن ماه 98 گروه جراحي
برنامه بخش كارورزان  بهمن ماه 98 گروه جراحي
برنامه كشيك كارورزان  دي ماه 98 گروه جراحي
برنامه بخش كارورزان  دي ماه 98 گروه جراحي
برنامه كشيك  و روتيشن   كارورزان آذر ماه 98 گروه جراحي
برنامه كشيك كارورزان آبان ماه 98 گروه جراحي
برنامه بخش كارورزان آبان ماه 98 گروه جراحي
برنامه بخش كارورزان مهر ماه 98 گروه جراحي
برنامه كشيك كارورزان مهر ماه 98 گروه جراحي
برنامه بخش كارورزان شهريور ماه 98 گروه جراحي
برنامه كشيك كارورزان شهريور ماه 98 گروه جراحي
برنامه كشيك كارورزان مرداد ماه 98 گروه جراحي
برنامه بخش كارورزان مرداد ماه 98 گروه جراحي
برنامه كشيك كارورزان تير ماه 98 گروه جراحي
برنامه كشيك كارورزان خرداد ماه 98 گروه جراحي
برنامه بخش كارورزان تير ماه 98 گروه جراحي
برنامه بخش كارورزان خرداد ماه 98 گروه جراحي
برنامه بخش كارورزان فروردين و ارديبهشت ماه 98 گروه جراحي
برنامه كشيك كارورزان فروردين و ارديبهشت ماه 98 گروه جراحي
برنامه كشيك كارورزان بهمن و اسفند ماه 97 گروه جراحي
برنامه بخش كارورزان بهمن و اسفند ماه 97 گروه جراحي
برنامه كشيك  كارورزان آذر   ماه 97 گروه جراحي
برنامه بخش كارورزان آذر  و دي ماه 97 گروه جراحي
برنامه كشيك كارورزان آبان ماه 97 گروه جراحي
برنامه كشيك كارورزان مهر ماه 97 گروه جراحي
برنامه بخش  كارورزان مهر و آبان ماه 97 گروه جراحي
برنامه بخش  كارورزان مرداد و شهريور ماه 97 گروه جراحي
برنامه كشيك  كارورزان شهريور ماه 97 گروه جراحي
برنامه بخش  كارورزان خرداد و تير ماه 97 گروه جراحي
برنامه كشيك  كارورزان تير ماه 97 گروه جراحي
برنامه كشيك  كارورزان خرداد ماه 97 گروه جراحي
برنامه كشيك  كارورزان فروردين ماه 97 گروه جراحي
برنامه  بخش كارورزان فروردين ماه 97 گروه جراحي
برنامه  بخش كارورزان بهمن  ماه 96 گروه جراحي
برنامه  بخش كارورزان دي  ماه 96 گروه جراحي
برنامه كشيك  كارورزان دي ماه 96 گروه جراحي
برنامه كشيك و بخش كارورزان آذر  ماه 96 گروه جراحي
برنامه تقسيم بندي بخش كارورزان گروه جراحي ابان ماه 96
برنامه كشيك كارورزان مهر ماه 96 گروه جراحي
برنامه بخش كارورزان آذر ماه 95
برنامه كشيك كارورزان آذر ماه 95
برنامه بخش كارورزان مهر ماه 95 جراحي
برنامه كلاس درس كاررزوان مرداد و شهريور ماه 95
برنامه كشيك و بخش كارورزان گروه جراحي عمومي فروردين 95
 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir