کارمندان گروه

تاریخ ایجاد شنبه,1399/09/22-7:00
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

ردیف نام و نام خانوادگی میزان تحصیلات سمت در گروه شماره تلفن  عکس          
1 مریم رحمانی فوق لیسانس انگل شناسی کارشناس آزمایشگاه 37929174
2  فاطمه خزائلی فوق لیسانس بیوتکنولوژی کارشناس آزمایشگاه 37929174
3  محمد فلاحتی فوق لیسانس انگل شناسی  کارشناس آزمایشگاه 37929091
4 بدرالسادات موسوی دیپلم مسئول دفتر گروه  37929170  
5 شیما ابوطالبیان  فوق لیسانس قارچ شناسی  کارشناس آزمایشگاه   
6 سکینه اکبری  فوق لیسانس انگل شناسی  کارشناس آزمایشگاه   
7 سمیه موسوی  فوق لیسانس انگل شناسی  کارشناس آزمایشگاه    

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir