کارمندان گروه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/01/18-5:24
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی میزان تحصیلات سمت در گروه  شماره تلفن
     تکنولوژیست  32368005_2145
فروغ نوروزیان کارشناس رادیوتراپی تکنولوژیست ـ نیروی طرح 32368005_2145
 ویدا هاشمی  کاردان رادیوتراپی تکنولوژیست  32368005_2145
 فریدون جعفری کارشناس رادیوتراپی تکنولوژیست 32368005_2145
نرجس یاوری نژاد کارشناس رادیوتراپی تکنولوژیست ـ نیروی طرح 32368005_2145
زهرا دهقان  کاردان رادیولوژی تکنولوژیست  32368005_2145
 الهام حبیب الهی  کاردان رادیوتراپی تکنولوژیست  32368005_2145
      32368005_2145
فرزانه رحمانی کارشناس رادیوتراپی تکنولوژیست ـ نیروی طرح 32368005_2145
 بتول آزاد شهرکی  کارشناس رادیوتراپی تکنولوژیست  32368005_2145
 خدیجه موسوی  کاردان رادیولوژی تکنولوژیست  32368005_2145
 مریم پاکدامنیان  کاردان رادیولوژی تکنولوژیست  32368005_2145
 مهدی گلستانیان  کاردان رادیوتراپی تکنولوژیست _ مسئول تنظیم و برنامه ریزی تکنولوژیست ها  32368005_2136
فاطمه حیدری بنی کارشناس رادیوتراپی تکنولوژیست  32368005_2145
 نسیم جلیلوند کارشناس رادیولوژی تکنولوژیست 32368005_2145
سعید عسگری کارشناس رادیوتراپی  تکنولوژیست   32368005_2145
      32368005_2145
      32368005_2145
      32368005_2145
      32368005_2145
      32368005_2145
      32368005_2145
دکتر محسن صائب دکترای فیزیک پزشکی فیزیست 2138-32368005
 شهرام منادی کارشناس ارشد فیزیک پزشکی فیزیست _ مدیر داخلی گروه   32368005_2148
لیلی ماهانی کارشناس ارشد فیزیک پزشکی فیزیست 32368005_2132
 فرزانه حاج علیخانی   کارشناس ارشد فیزیک پزشکی  فیزیست   32368005_2138
علیرضا شمس  کارشناس ارشد فیزیک پزشکی  فیزیست   32368005_2138
محدثه اکبری کارشناس ارشد فیزیک پزشکی  فیزیست 32368005_2138
 الهه مظفریها کارشناس مدیریت و برنامه ریزی آموزشی متصدی امور دفتری گروه 32368005_2175
 الهه جان نثاری  دیپلم  متصدی پذیرش دستگاهها  32368005_2140
زهرا حاجیان دیپلم متصدی پذیرش دستگاهها  32368005_2137
مهدی روشن مهر   دیپلم متصدی حسابداری  2368005-2132
  اکبر مرادی دیپلم  متصدی پذیرش درمانگاه  2368005_2134

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir