کارمندان گروه

تاریخ ایجاد شنبه,1399/08/10-10:11
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف نام و نام خانوادگی میزان تحصیلات   

              سمت در گروه                                    

شماره   تماس    عکس  
1 مریم داوری

کارشناس مددکاری

وکاردان کامپیوتر

متصدی امور دفتری و مسئول سایت گروه

 32368005

2175

2  الهام حبیب الهی  کاردان رادیوتراپی تکنسین رادیوتراپی

 32368005

2145

3  فریدون جعفری کارشناس رادیوتراپی تکنولوژیست

32368005

2145

4 نرجس یاوری نژاد کارشناس رادیوتراپی تکنولوژیست 

32368005

2145

5 زهرا دهقان  کارشناس رادیولوژی تکنولوژیست

 32368005

2145

6 ویدا هاشمی  کاردان رادیوتراپی تکنسین رادیوتراپی

 32368005

2145

7 زهرا احمدی کارشناس ارشد فیزیک پزشکی فیزیست

32368005

2145

8  بتول آزاد شهرکی  کارشناس رادیوتراپی تکنولوژیست

 32368005

2145

9  خدیجه موسوی  کاردان رادیولوژی تکنسین رادیوتراپی

 32368005

2145

10  مریم پاکدامنیان  کاردان رادیولوژی تکنسین رادیوتراپی

 32368005

2145

11  مهدی گلستانیان  کاردان رادیوتراپی

تکنولوژیست

مسئول تنظیم و برنامه ریزی تکنولوژیستها

 32368005

2136

12 فاطمه حیدری بنی کارشناس رادیوتراپی تکنولوژیست 

32368005

2145

13 اکرم کبائریان کاردان رادیولوژی تکنسین رادیوتراپی

32368005

2145

14 سعید عسگری کارشناس رادیوتراپی  تکنولوژیست

  32368005

2145

15 سیدعلی فیض کاردان رادیولوژی تکنولویست

32368005

2145

 
16 بهنام امیرپور کارشناس رادیولوژی تکنولوژیست - نیروی طرح

32368005

2145

17 پرنیان سام شانی کارشناس رادیولوژی تکنولوزیست - نیروی طرح

32368005

2145

18 غزل عبدالهی کارشناس رادیولوژی

تکنولوزیست -

نیروی طرح

32368005

2145

19 مینا احمدی کارشناس رادیولوژی

تکنولوزیست -

نیروی طرح

32368005

2145

20 سوگند جبلی کارشناس رادیولوژی

تکنولوژیست - نیروی طرح

32368005

2145

 
21 دکتر محسن صائب دکترای فیزیک پزشکی فیزیست

32368005

2138

22  شهرام منادی کارشناس ارشد فیزیک پزشکی

فیزیست - مدیر داخلی

  32368005

2148

 
23 لیلی ماهانی کارشناس ارشد فیزیک پزشکی فیزیست

32368005

2132

24  فرزانه حاج علیخانی   کارشناس ارشد فیزیک پزشکی  فیزیست

  32368005

2138

25 علیرضا شمس  کارشناس ارشد فیزیک پزشکی  فیزیست

  32368005

2138

26 محدثه اکبری کارشناس ارشد فیزیک پزشکی  فیزیست

32368005

2138

 
27 رضوان کاظمی کارشناس رادیوتراپی

تکنولوژیست

32368005

2145

28  الهه جان نثاری  دیپلم 

متصدی پذیرش دستگاهها

 32368005

2140

29 زهرا حاجیان دیپلم

متصدی پذیرش دستگاه ها

 32368005

2137

30 مهدی روشن مهر   دیپلم متصدی حسابداری

 32368005

2132

31   اکبر مرادی دیپلم 

متصدی پذیرش

درمانگاه

 2368005

2134

32 فروغ نوروزیان کارشناس رادیوتراپی تکنولوژیست

32368005

2145

33 آرزو کاظم زاده کارشناس ارشد فیزیک پزشکی فیزیست

32368005

2138

34 نسیم جلیلوند کارشناس رادیوتراپی تکنولوژیست

32368005

2145

 

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir