کارمندان گروه

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/03/22-5:53
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی میزان تحصیلات سمت در گروه  شماره تلفن
 ستاره همتی  کاردان رادیوتراپی  تکنولوژیست  32368005_2145
زهره عبدالهی کارشناس رادیوتراپی تکنولوژیست ـ نیروی طرح 32368005_2145
 ویدا هاشمی  کاردان رادیوتراپی تکنولوژیست  32368005_2145
 فریدون جعفری کارشناس رادیوتراپی تکنولوژیست 32368005_2145
لیلا مرادی کارشناس رادیوتراپی تکنولوژیست ـ نیروی طرح 32368005_2145
 نازیلا سنونیا  کاردان رادیولوژی تکنولوژیست  32368005_2145
 الهام حبیب الهی  کاردان رادیوتراپی تکنولوژیست  32368005_2145
محدثه میرحسینی کارشناس رادیوتراپی تکنولوژیست ـ نیروی طرح 32368005_2145
 بتول آزاد شهرکی  کارشناس رادیوتراپی تکنولوژیست  32368005_2145
 خدیجه موسوی  کاردان رادیولوژی تکنولوژیست  32368005_2145
 مریم پاکدامنیان  کاردان رادیولوژی تکنولوژیست  32368005_2145
 مهدی گلستانیان  کاردان رادیوتراپی تکنولوژیست _ مسئول تنظیم و برنامه ریزی تکنولوژیست ها  32368005_2145
رضوان کاظمی کارشناس رادیوتراپی تکنولوژیست  32368005_2145
مهسا دهقان کارشناس رادیوتراپی تکنولوژیست ـ نیروی طرح 32368005_2145
 نسیم جلیلوند کارشناس رادیولوژی تکنولوژیست 32368005_2145
سعید عسگری کارشناس رادیوتراپی  تکنولوژیست   32368005_2145
راحله دیانتی کارشناس رادیوتراپی تکنولوژیست 32368005_2145
امیرحسین مستاجران کارشناس رادیوتراپی تکنولوژیست ـ نیروی طرح 32368005_2145
فاطمه ولی نژاد کارشناس رادیوتراپی تکنولوژیست ـ نیروی طرح 32368005_2145
فرناز حسینی کارشناس رادیوتراپی تکنولوژیست ـ نیروی طرح 32368005_2145
مرضیه ترکیان کارشناس رادیوتراپی تکنولوژیست ـ نیروی طرح 32368005_2145
فاطمه حیدری کارشناس رادیوتراپی تکنولوژیست ـ نیروی طرح 32368005_2145
مهسا شاکری کارشناس رادیوتراپی تکنولوژیست ـ نیروی طرح 32368005_2145
رضا نقشینه   کارشناس فیزیک فیزیست   32368005_2136
 شهرام منادی کارشناس ارشد فیزیک پزشکی فیزیست _ مدیر داخلی گروه 32368005_2132
مهشاد نشاسته ریز   کارشناس ارشد فیزیک پزشکی  فیزیست   32368005_2138
علیرضا شمس  کارشناس ارشد فیزیک پزشکی  فیزیست   32368005_2138
فرانک فلفلیان  کارشناس ارشد فیزیک پزشکی  فیزیست 32368005_2138
 الهه مظفریها کارشناس مدیریت و برنامه ریزی آموزشی متصدی امور دفتری گروه 32368005_2175
 الهه جان نثاری  دیپلم  متصدی پذیرش دستگاهها  32368005_2140
زهرا حاجیان دیپلم متصدی پذیرش دستگاهها  32368005_2137
مهدی روشن مهر   دیپلم متصدی حسابداری  2368005-2132
  اکبر مرادی دیپلم  متصدی پذیرش درمانگاه  2368005_2134
علی آقائی خوزانی  دیپلم  متصدی پذیرش درمانگاه   2368005_2134
       

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir