کارمندان گروه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1395/12/04-12:45
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی میزان تحصیلات سمت در گروه  شماره تلفن
 ستاره همتی  کاردان رادیوتراپی  تکنولوژیست  32368005_2139
نگین ذاکرین کارشناس رادیوتراپی تکنولوژیست ـ طرحی 32368005_2139
 ویدا هاشمی  کاردان رادیوتراپی تکنولوژیست  32368005_2139
 فریدون جعفری کارشناس رادیوتراپی تکنولوژیست 32368005_2139
نگین رحمتی کارشناس رادیوتراپی تکنولوژیست ـ طرحی 32368005_2139
 نازیلا سنونیا  کاردان رادیولوژی تکنولوژیست  32368005_2139
 الهام حبیب الهی  کاردان رادیوتراپی تکنولوژیست  32368005_2139
خاطره دبیرزاده کارشناس رادیوتراپی تکنولوژیست ـ طرحی 32368005_2139
 بتول آزاد شهرکی  کارشناس رادیوتراپی تکنولوژیست  32368005_2139
 خدیجه موسوی  کاردان رادیولوژی تکنولوژیست  32368005_2139
 مریم پاکدامنیان  کاردان رادیولوژی تکنولوژیست  32368005_2139
 مهدی گلستانیان  کاردان رادیوتراپی تکنولوژیست _ مسئول تنظیم و برنامه ریزی تکنولوژیست ها  32368005_2139
رضوان کاظمی کارشناس رادیوتراپی تکنولوژیست ـ طرحی 32368005_2139
الناز سلیمانی کارشناس رادیوتراپی تکنولوژیست ـ طرحی 32368005_2139
 نسیم جلیلوند کارشناس رادیولوژی تکنولوژیست 32368005_2139
سعید عسگری کارشناس رادیوتراپی  تکنولوژیست   32368005_2139
راحله دیانتی کارشناس رادیوتراپی تکنولوژیست 32368005_2139
سیدحسن هاشمیان کاردان رادیولوژی تکنولوژیست 32368005_2139
رضا نقشینه   کارشناس فیزیک فیزیست   32368005_2139
 شهرام منادی کارشناس ارشد فیزیک پزشکی فیزیست _ مدیر داخلی گروه 32368005_2139
مهشاد نشاسته ریز   کارشناس فیزیک  فیزیست   32368005_2139
علیرضا شمس  کارشناس ارشد فیزیک پزشکی  فیزیست   32368005_2139
 الناز ترابی نژاد   کارشناس مهندسی پزشکی  فیزیست  32368005_2139
 الهه مظفریها کارشناس مدیریت و برنامه ریزی آموزشی متصدی امور دفتری گروه 32368005_2175
 الهه جان نثاری  دیپلم  منشی پذیرش  32368005_2140
زهرا حاجیان دیپلم منشی پذیرش  32368005_2137
مهدی روشن مهر   دیپلم متصدی حسابداری  2368005-2132
  اکبر مرادی دیپلم  منشی پذیرش  2368005_2134
علی آقائی خوزانی  دیپلم  منشی پذیرش(صندوقدار)    2368005_2134
       

 

 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir