کارمندان گروه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/05/13-18:17
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

نام و نام خانوادگی

میزان تحصیلات

سمت در گروه

شماره تلفن

عکس

اکرم رنجبر

دیپلم

متصدي  امور دفتري گروه

36700666

دنیا شیبانی طهرانی

کارشناسی ارشد

کارشناس پژوهشی گروه

36700666

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir