کارمندان گروه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1395/12/02-9:06
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

نام و نام خانوادگی میزان تحصیلات سمت در گروه شرح وظایف     شماره تلفن
اکرم رنجبر دیپلم

 متصدي  امور دفتري گروه

شرح وظایف متصدی

  36700666-2529

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir