کارمندان گروه قلب و عروق

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/04/03-4:55
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

ردیف

نام و نام خانوادگی

میزان تحصیلات

سمت در گروه

شماره تماس

عکس پرسنلی

1

مهندس حجت الله داوری

لیسانس

مسئول دفتر گروه

32611406

32611400-363

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir