کارمندان گروه طب ایرانی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/12/07-14:33
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

نام و نام خانوادگی میزان تحصیلات سمت در گروه شرح وظایف تلفن محل کار محل الصاق عکس
دکتر محمود بابائیان دکترای تخصصی طب ایرانی عضو گروه شرح وظایف 34474246
دکتر محبوبه والیانی دکترای تخصصی پژوهشی عضو گروه شرح وظایف 34474246
مریم فروغی فر کارشناسی عضو گروه شرح وظایف 34474246

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir