کارمندان گروه طب ایرانی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/03/06-6:08
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

ردیف نام و نام خانوادگی میزان تحصیلات سمت در گروه تلفن محل کار محل الصاق عکس
4 دکتر مریم رنجبر دکترای تخصصی طب ایرانی پزشک درمانگاه 37928155
3 دکتر محمد انصاری پور دکترای تخصصی طب ایرانی پزشک درمانگاه 37928155
2 دکتر محمود بابائیان دکترای تخصصی طب ایرانی پزشک درمانگاه 37928155
1 مریم فروغی فر کارشناسی  کارشناس 37928155

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir