کارمندان گروه طب ایرانی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/02/18-5:22
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

ردیف نام و نام خانوادگی میزان تحصیلات سمت در گروه تلفن محل کار محل الصاق عکس
2 دکتر محبوبه والیانی دکترای تخصصی پژوهشی مسئول کلینیک اوریکولوتراپی 34474246
1 مریم فروغی فر کارشناسی  کارشناس 34474246

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir