کارمندان گروه جراحی عمومی

تاریخ ایجاد شنبه,1399/06/22-7:16
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

نام خانوادگی

سمت در گروه  شماره تلفن
  بهراميان

 متصدي امور

دفتر گروه جراحي

  فاكس و خط مستقيم

گروه 36201995

داخلي -2533

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir