کارمندان گروه بیهوشی

تاریخ ایجاد شنبه,2017/03/04-10:52
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

نام و نام خانوادگی میزان تحصیلات سمت در گروه  شرح وظایف  شماره تلفن
  مژگان مظاهری  لیسانس  متصدي امور اداري شرح وظایف  6255555 ٍداخلی 2532

 

 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir