کارمندان گروه بیهوشی

تاریخ ایجاد شنبه,1395/12/14-10:52
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

نام و نام خانوادگی میزان تحصیلات سمت در گروه  شرح وظایف  شماره تلفن
  مژگان مظاهری  لیسانس  متصدي امور اداري شرح وظایف  6255555 ٍداخلی 2532

 

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir