کارمندان گروه بیهوشی

تاریخ ایجاد شنبه,1399/11/25-7:50
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

نام و نام خانوادگی میزان تحصیلات سمت در گروه   شماره تلفن
  مژگان مظاهری  لیسانس  متصدي امور اداري 36201992- داخلی 2532

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir