کارمندان گروه

تاریخ ایجاد شنبه,1399/05/04-7:30
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

  ردیف    نام و نام خانوادگی میزان تحصیلات سمت در گرو شماره تماس عکس
1 فاطمه آموزگار لیسانس مسئول ازمایشگاه بافت 37929161
2 امیر ترکیان لیسانس مسئول سالن مولاژ 37929054  
3 مهدی جعفر پیشه لیسانس  کارشناس کامپیوتر 37929054
4 منصوره شفیعی لیسانس مسئول دفتر گروه  37929026
5 آزاده صفایی فوق لیسانی   37929026  
6 مریم علی اکبری فوق لیسانس مسئول آزمایشگاه کشت سلول و بیولوژی مولکولی 37929088  
7 انوار موسوی لیسانس مسئول ازمایشگاه بافت 37929161  

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir