کارمندان کتابخانه دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1395/03/31-5:26
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی میزان تحصیلات سمت در کتابخانه شماره تلفن
 خانم الهام رجبی  کارشناس کتابداری  کتابدار بخش امانت  37928141-031
 آقای دکتر بهمن رشیدی  دکترای بافت شناسی  رئیس کتابخانه و انتشارات  37928142-031
 خانم توران پالیک  کارشناس کتابداری  کتابدار بخش امانت  37928141-031
 خانم ناهید ضیائی  کارشناس کتابداری پزشکی  کتابدار بخش مجلات  37929010-031
خانم زرین زرین آبادی کارشناس ارشد کتابداری پزشکی کتابدار بخش امانت 37928141-031
خانم بهانه قدوسی دیپلم کتابداربخش امانت 37928141-031
آقای سعید مهدوی اصل کارشناس کتابداری پزشکی کتابداربخش مجلات 37928141-031
خانم فاطمه عرب جعفری کارشناس کتابداری پزشکی کتابداربخش امانت 37928141-031
آقای ناصر نادری دیپلم کتابدارامانت 37928140-031
خانم اکرم طالبی کارشناس کتابداری مدیرکتابخانه 37928142-031
مهدی جعفرپیشه کارشناس کامپیوتر کارشناس کامپیوتر 37929010-031
آقای ایرج کارشناس   متصدی امور زیراکس 37929010-031
خانم معصومه باشی کارشناس کتابداری کتابداربخش امانت 37928141-031
خانم معصومه ربیع کارشناس کتابداری کتابدار بخش مرجع 37928140-031
خانم کبری نوری کارشناس ارشد کتابداری مسئول بخش اطلاع رسانی 37928140-031
خانم طاهره ربانی کارشناس ارشد کتابداری مسئول بخش فهرستنویسی 37929045-031
خانم شیوا مظاهری دیپلم مسئول بخش ثبت اسناد و کتب 37929045-031

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir