کارشناس ارزشیابی

تاریخ ایجاد شنبه,1396/08/20-9:34
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

کارشناس ارزشیابی امور هیئت علمی

نام و نام خانوادگی تحصیلات ایمیل شماره تلفن
 فریبا عامری     37928144

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir