فراگیران کارشناسی ارشد گروه انگل و قارچ شناسی

تاریخ ایجاد شنبه,1398/05/19-6:56
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

نام و نام خانوادگی   رشته تحصیلی    سال ورودی پست الکترونیک
پری سیما بدیعی زاده ارشد انگل شناسی  1397 parisima.b@yahoo.com
مهدی جدیدنیا ارشد انگل شناسی  1397  
فرزین خسروی دانش  ارشد انگل شناسی  1397 daneshfarzin@yahoo.com
فاطمه سادات جلالی ارشد انگل شناسی 1395 Mehrnaosh.jalali70@gmail.com
جلال حکیمی تیرانی ارشد انگل شناسی 1395  
اکرم شفیعی ارشد انگل شناسی 1395 a.shafiei.1988@gmail.com
مریم طهماسبی ارشد انگل شناسی 1395 Tahmasebi.m1370@gmail.com
محمد فلاحتی ارشد انگل شناسی 1395 falahati.1982@gmail.com
غزاله مهابادی ارشد انگل شناسی 1395 Mahabadi.gh.@gmail.com
علیرضا نجفی راد ارشد انگل شناسی 1394 Alireza.najafirad1990@yahoo.com
سمیه موسوی مبارکه ارشد انگل شناسی 1394 mousavi.s116@mail.com
سید امیر رضا ظهیر ارشد انگل شناسی 1394 mirdamadireza45@gmail.com
الهام حسینی ارشد انگل شناسی 1394 elham-hoseyni69@yahoo.com
مینا اسکندری ارشد انگل شناسی 1394  
سروش میرزانیا ارشد انگل شناسی 1393  
معصومه زیوداری ارشد انگل شناسی 1393  
سکینه اکبری ارشد انگل شناسی 1393  
فاطمه غریبوند ارشد انگل شناسی 1392  
****** ارشد قارچ شناسی ****** ********
زینب موسائی  ارشد قارچ شناسی  1397 zeinabmoussaie@gmail.com
نگار امینی  ارشدقارچ شناسی  1397 matiti-71@yahoo.com
فروغ رضوانی  ارشد قارچ شناسی  1397 f.rezvani10020@gmail.com
ایمان زارعی  ارشد قارچ شناسی  1397 zareiofficemail@yahoo.com
اکبر آرام مهر ارشد قارچ شناسی 1395 aarammehr@yahoo.com
اعظم حقیقت فرد ارشد قارچ شناسی 1395 haghighatfard67@gmail.com
طاهره رحیمی ارشد قارچ شناسی 1395  
فاطمه شریفی فر ارشد قارچ شناسی 1395  

منیره طائی

ارشد قارچ شناسی 1395  
مهناز غلامی ارشد قارچ شناسی 1395  
مهناز لقمانی ارشد قارچ شناسی 1394  
اصغر حیدریان ارشد قارچ شناسی 1394  
شیما ابوطالبیان ارشد قارچ شناسی 1394 shimaabotalebiyan@yahoo.com
شکوفه پولادیان ارشد قارچ شناسی 1393  

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir