فراگیران کارشناسی ارشد گروه ایمنی شناسی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/04/09-6:29
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

نام و نام خانوادگی

سال ورودی

ایمیل

مژده سلطانی 1398 mojdeh.soltani74@gmail.com
فاطمه اسکندری 1398 ندارد
مهناز رضایی 1398 mla2h.12@gmail.com
محمد حیدروند 1398 moh.hydrvand@gmail.com
شیدا یحیحی زاه  1397 yahyazadesheida@gmail.com
زهرا مختاری  1397 zahramokh347@gmail.com
پروین خیلیایان  1397 studentp.kh2018@yahoo.com
شیرین توانا  1397 shirintavana1994@yahoo.com
مائده راداندیش  1397 maedehRadandish@yahoo.com
محمد سلطانی  1397 msomohammad25@yahoo.com
سید مهدی میرنیام  1397 s.mehdimirniam@yaoo.com

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir