فراگیران کارشناسی ارشد گروه ایمنی شناسی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/08/13-9:03
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

نام و نام خانوادگی

سال ورودی

ایمیل

مژده سلطانی 1398 mojdeh.soltani74@gmail.com
فاطمه اسکندری 1398  
مهناز رضایی 1398 mla2h.12@gmail.com
محمد حیدروند 1398 moh.hydrvand@gmail.com
شیدا یحیحی زاه  1397 yahyazadesheida@gmail.com
زهرا مختاری  1397 zahramokh347@gmail.com
پروین خیلیایان  1397 studentp.kh2018@yahoo.com
شیرین توانا  1397 shirintavana1994@yahoo.com
مائده رااندیش  1397 maedehRadandish@yahoo.com
محمد سلطانی  1397 msomohammad25@yahoo.com
سید مهدی میرنیام  1397 s.mehdimirniam@yaoo.com

لیلا احمدی

1395

lyla1364@yahoo.com

پرنیان نوابی

1395

parnian_n70@yahoo.com

مهرنوش اشجع آوران

1395

mehnosh.arvan@gmail.com

ندا کثیری

1395

N.kasiri1993@gmail.com

اسما اسلامی

1395

eslami.a1373@gmail.com

گلزار احمدی

1395

golzarahmadi313@gmail.com

مهشید رحمتی

1395

MahshidRahmati88@yahoo.com

بشری افشاری

1395

Boshraafshar@yahoo.com

زهرا خلیفه زاده

1395

zahra.khz@yahoo.com

مریم نقاش زرگریان 1395 mary_zargarian@yahoo.com
     

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir