فراگیران کارشناسی ارشد گروه باکتری و ویروس شناسی پزشکی

تاریخ ایجاد شنبه,1399/04/21-7:06

 

نام و نام خانوادگی

ورودی استاد راهنما پست الکترونیک
علی احمدی 1398   AliAhmadiesf1995@gmail.com
نفیسه جعفری 1398   nafise.Jafari.3@gmail.com
مریم انصاری 1398   m.ansari9419@gmail.com
سیدامیر ساجدی 1398   sajedia48@gmail.com
فاطمه ممتاز 1398   F.momtaz72@gmail.com
مهدیه ممتاز 1398   M.momtaz72m@gmail.com
سهیل اکبری  1397 آقای دکتر شجاعی soheilakbari7192@gmail.com
خاطره سادات اختراعی 1397 خانم دکتر نریمانی khatereh.ekhteraei1996@yahoo.com
کبرا تاراجیان 1397 خانم دکتر کرباسی زاده kobraTaragian@gmail.com
مجید ترابی 1397 خانم دکتر پورسینا Majid.trb@gmail.com
زینب فتحی 1397 خانم دکتر کرباسی زاده baranfathi1@gmail.com
مهسا معرفیان 1397 خانم دکتر پورسینا mahsam395@yahoo.com
مریم خلیلی 1396 خانم دکتر مقیم maryamkh862@gmail.com
امین صادقی 1396 آقای دکتر هوایی a.sadeghi252@gmail.com
طاهره علی پور 1396 خانم دکتر پورسینا Tahoora.alipoor96@gmali.com
شیما سادات فرزانه 1396 آقای دکتر نصر F.shima_67@yahoo.com
امیرحسین فیاضی 1396 آقای دکتر هوایی Fayyaz.Amirhossein@yahoo.com
حدیثه میسائی 1396 آقای دکتر شجاعی hadismisaei@gmali.com

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir