فراگیران کارشناسی ارشد گروه باکتری و ویروس شناسی پزشکی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/11/28-7:00

 

فارغ التحصیل& دانشجو

نام و نام خانوادگی

ورودی استاد راهنما پست الکترونیک
دانشجو علی احمدی 1398   AliAhmadiesf1995@gmail.com
دانشجو نفیسه جعفری 1398   nafise.Jafari.3@gmail.com
دانشجو مریم انصاری 1398   m.ansari9419@gmail.com
دانشجو سیدامیر ساجدی 1398   sajedia48@gmail.com
دانشجو فاطمه ممتاز 1398   F.momtaz72@gmail.com
دانشجو مهدیه ممتاز 1398   M.momtaz72m@gmail.com
دانشجو سهیل اکبری  1397 آقای دکتر شجاعی soheilakbari7192@gmail.com
دانشجو خاطره سادات اختراعی 1397 خانم دکتر نریمانی khatereh.ekhteraei1996@yahoo.com
دانشجو کبرا تاراجیان 1397 خانم دکتر کرباسی زاده kobraTaragian@gmail.com
دانشجو مجید ترابی 1397 خانم دکتر پورسینا Majid.trb@gmail.com
دانشجو زینب فتحی 1397 خانم دکتر کرباسی زاده baranfathi1@gmail.com
دانشجو مهسا معرفیان 1397 خانم دکتر پورسینا mahsam395@yahoo.com
دانشجو مریم خلیلی 1396 خانم دکتر مقیم maryamkh862@gmail.com
دانشجو امین صادقی 1396 آقای دکتر هوایی a.sadeghi252@gmail.com
دانشجو طاهره علی پور 1396 خانم دکتر پورسینا Tahoora.alipoor96@gmali.com
دانشجو شیما سادات فرزانه 1396 آقای دکتر نصر F.shima_67@yahoo.com
دانشجو امیرحسین فیاضی 1396 آقای دکتر هوایی Fayyaz.Amirhossein@yahoo.com
دانشجو حدیثه میسائی 1396 آقای دکتر شجاعی hadismisaei@gmali.com

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir