کارآموز 2(Extern)

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/08/30-13:34
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

برنامه بخش اکسترن

آذر97

آبان 97

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir