برنامه درسی کارآموز1(Student) گروه جراحی عمومی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/01/24-7:02
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره  بالینی یا course plan

 

سال تحصیلی:1399-98

ماه: دي لغايت اسفند ماه 98

گروه آموزشی: جراحي

دوره:

نام درس:نظري جراحي عمومي

شماره درس :31115127

نام مسوول دوره: آقاي  دكتر محسن  كلاهدوزان

مکان برگزاری دوره: تالار محسن بيمارستان الزهرا (س)

شروع و پایان دوره: 98/10/1  لغايت 98/12/30

طول دوره:3 ماه

آدرس دفتر گروه:بيمارستان الزهرا (س)

تلفن دفتر گروه:36201995

ساعت و روزهای تماس با مسوول دوره:14-8 صبح

Email:

هدف کلی دوره:

اهداف اختصاصی دوره:

جدول کلاس تئوری

ردیف

تاریخ

موضوع

مدرس

ساعت

مکان

طرح درس

اسلاید

درسنامه

1

98/10/1

مراقبتهاي قبل و بعد از عمل جراحي 1

دكتر صادقي

14:30- 12:30

بيمارستان الزهرا

 

 

 

2

10/2

تروماي سر و گردن قفسه صدري ABC

دكتر مهاجري

14:30- 12:30

بيمارستان الزهرا

 

 

 

3

10/3

جراحي اندوكرين 1

دكتر ناظم

14:30- 12:30

بيمارستان الزهرا

 

 

 

4

10/4

آب و الكتروليت و اسيد و باز

دكتر راستي

14:30- 12:30

بيمارستان الزهرا

 

 

 

5 10/7 خونريزي در بيماران جراحي دكتر شاه زماني 14:30- 12:30 بيمارستان الزهرا      
6 10/8 يماريهاي آنوركتال دكتر هاشمي 14:30- 12:30 بيمارستان الزهرا      
7 10/10 جراحي آندوكرين 2 دكتر ناظم 14:30- 12:30 بيمارستان الزهرا      
8 10/11 طحال و غدد لنفاوي دكترصفائي 14:30- 12:30 بيمارستان الزهرا      
9 10/12 بيماريهاي كلون 1 دكتر كليدري 10-8 بيمارستان الزهرا      
10 10/12 تروماي شكم دكتر كليدري 12-10 بيمارستان الزهرا      
11 10/16 سوختگي دكتر عمراني فرد 14:30- 12:30 بيمارستان الزهرا      
12 10/19 بيماريهاي كولون 2 دكتر كليدري 10-8 بيمارستان الزهرا      
13 10/19 تروماي لگن دكتر كليدري 12-10 بيمارستان الزهرا      
14 10/21 كليات جراحي توراكس دكتر طالب زاده 14:30- 12:30 بيمارستان الزهرا      
15 10/22 مراقبت هاي بحراني در بخش جراحي دكتر حسيني 14:30- 12:30 بيمارستان الزهرا      
16 10/23 بيماريهاي پانكراس دكتر صيادي 14:30- 12:30 بيمارستان الزهرا      
17 10/26 جراحي اطفال دكتر معمارزاده 10-8 بيمارستان الزهرا      
18 10/26 جراحي اطفال دكتر اميد 12-10 بيمارستان الزهرا      
19 10/29 بيماريهاي كبد دكتر صانعي 14:30- 12:30 بيمارستان الزهرا      
20 11/1 بيماريهاي شرياني دكتر ساروخاني

14:30- 12:30

بيمارستان الزهرا      
21 11/2 اپانديس دكتر فاضلي

14:30- 12:30

بيمارستان الزهرا      
22 11/3 جراحي آنكولوژي و ساركوم دكتر صفايي 14:30- 12:30 بيمارستان الزهرا      
23 11/3 پروسيجر هاي جراحي دكتر صانعي 14:30- 12:30 بيمارستان الزهرا      
24 11/6 مراقبت قبل و بعد از جراحي 2 دكتر صادقي 14:30- 12:30 بيمارستان الزهرا      
25 11/7 كليات جراحي قلب دكتر امير ميرمحمدصادقي 14:30- 12:30 بيمارستان الزهرا      
26 11/12 جدار شكم هرني ها دكتر صيادي 14:30- 12:30 بيمارستان الزهرا      
27 11/13 بدخيمي هاي پوست فلاپ گرافت .... دكتر اديب 10-8 بيمارستان امام حسين      
28 11/14 جراحي اطفال دكتر رفيعي

14:30- 12:30

بيمالرستان امام حسين      
29 11/16 پيوند دكتر صانعي 14:30- 12:30 بيمارستان الزهرا      
30 11/17 جراحي چاقي دكتر محموديه 10-8 بيمارستان الزهرا      
31 11/17 مجاري صفراوي دكتر محموديه 12-10 بيمارستان الزهرا      
32 11/20 جراحي اطفال دكتر داوري 14:30- 12:30 بيمارستان الزهرا      
33 11/23 كليات جراحي كاتتر عروقي دكتر شاه بندري

14:30- 12:30

بيمارستان الزهرا      
34 11/28 بيماريهاي خوش خيم و بدخيم مري دكتر طالب زاده

14:30- 12:30

بيمارستان الزهرا      
35 11/29 بيماريهاي وريدي و لنفاوي دكتر سليمي 14:30- 12:30 بيمارستان الزهرا      
36 11/30 عفونت در جراحي دكتر مللي 14:30- 12:30 بيمارستان الزهرا      
37 12/5 بيماريهاي پستان  دكتر كلاهدوزان 14:30- 12:30 بيمارستان الزهرا      
38 12/7 بيماريهاي روده باريك دكترمللي 14:30- 12:30 بيمارستان الزهرا      
39 12/11 بيماريهاي خوش خيم و بدخيم معده دكتر اشراقي 14:30- 12:30 بيمارستان الزهرا      
40 12/12 كليات جراحي توراكس 2 دكتر مهاجري 14:30- 12:30 بيمارستان الزهرا      
41 12/13 تعذيه در بيماران جراحي دكتر راستي 14:30- 12:30 بيمارستان الزهرا      
42                
43                

جدول مهارت های عملی ضروری

ردیف

مهارت

تعداد مشاهده

تعداد اجرای زیر نظر

تعداد اجرای مستقل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد) 

 

منابع فرعی درس:

 

 

نحوه ارزشيابی  فراگیر و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) در طول دوره (ارزشیابی فعالیت  فراگیر در لاگ بوک، کارپوشه،....)                                                                     بارم:

 

ب) پايان دوره (کتبی و عملی)                                                                                                                                        بارم:

قوانین و مقررات آموزشی دوره:

 

 

 

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير فراگیر یا هرگونه نقض قوانین:

 

                   
 

 

شرح وظایف فراگیران در بخش

 

 

شرح وظایف فراگیران در اورژانس

 

 

شرح وظایف فراگیران در درمانگاه

 

   

شرح وظایف فراگیران در کشیک عصر و شب

 

 

شرح وظایف فراگیران در اتاق عمل

 

 

شرح وظایف فراگیران در گزارش صبحگاهی

 

 

شرح وظایف فراگیران در کنفرانس ها

 

 

شرح وظایف فراگیران در ژورنال کلاب

 

شرح وظایف فراگیران در  مرکز مهارت های بالینی

جدول زمان بندی ارائه دوره:

ساعت 13-14

ساعت

12-13

ساعت 11-12

ساعت 10-11

ساعت 9-10

ساعت 8-9

ساعت 7-8

تاریخ

روز

ردیف

 

 

 

 

 

 

 

 

شنبه

1

 

 

 

 

 

 

 

 

یکشنبه

2

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

3

 

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

4

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

5

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه

6

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir