کارآموزی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1395/07/28-11:14
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
موضوع
 شناسنامه درس گوش و حلق و بيني و جراحي سر و گردن
برنامه كلاس دانشجويان مهرماه 90
 برنامه كلاس دانشجويان آذر ماه90
 برنامه كلاس دانشجويان ديماه 90
 برنامه كشيك اساتيد و دستياران خرداد ماه 91
 برنام كلاس دانشجويان تيرماه 91
 برنامه كلاس دانشجويان شهريور91
 برنامه كلاس دانشجويان مهر 91
 برنامه كلاس دانشجويان بهمن 91
 برنامه كلاس دانشجويان فروردين 92
 برنامه روز اول كلاس درس كارآموزان از فروردين 92 به بعد
 برنامه كلاس دانشجويان خرداد 92
 برنامه كلاس دانشجويان تير 92
 برنامه كلاس دانشجويان مرداد 92
 برنامه كلاس دانشجويان آبان 92
 برنامه كلاس دانشجويان آذر 92
 برنامه كلاس دانشجويان دي 92
 برنامه كلاس دانشجويان تيرما 93
 برنامه كلاس دانشجويان مرداد 93
 برنامه كلاس دانشجويان مهر 93
 برنامه كلاس دانشجويان آبان 93
 برنامه كلاس دانشجويان ديماه 93
برنامه كلاس دانشجويان پزشكي ارديبهشت 94
برنامه كلاس دانشجويان پزشكي مرداد 94
برنامه كلاس دانشجويان پزشكي شهريور94
برنامه كلاس دانشجويان پزشكي مهر 94
برنامه كلاس دانشجويان پزشكي آبان 94
برنامه كلاس دانشجويان پزشكي آذر 94
برنامه كلاس دانشجويان پزشكي ديماه 94
برنامه كلاس دانشجويان پزشكي بهمن 94
برنامه كلاس دانشجويان پزشكي اسفند 94
برنامه كلاس دانشجويان پزشكي تيرماه 95
برنامه كلاس دانشجويان پزشكي مرداد 95
برنامه كلاس دانشجويان پزشكي شهريور 95
برنامه كلاس دانشجويان پزشكي مهر 95
برنامه كلاس دانشجويان پزشكي آبان 95

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir