ژونال کلاپ گروه طب ایرانی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/11/29-9:08
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

مسئول علمی: دکتر محمود بابائیان

مسئول اجرائی: خانم فروغی فر

روز:شنبه  و یکشنبه

ساعت:11-9

مکان:سالن شورای پزشکی اجتماعی دانشکده پزشکی

ردیف تاریخ ارائه دهنده رشته دوره
1 97/12/21 دکتر اکرم ایزدیخواه طب ایرانی Ph.D
2 97/11/16 دکتر اکرم ایزدیخواه طب ایرانی Ph.D
3 97/10/25 دکتر راضیه قنبریان طب ایرانی Ph.D
4 97/9/25 دکتر الهه نادری افشار طب ایرانی Ph.D
5 97/8/20 دکتر راضیه قنبریان طب ایرانی Ph.D
6 97/7/24 دکتر اکرم ایزدیخواه طب ایرانی Ph.D
7 97/4/10 دکتر راضیه قنبریان طب ایرانی Ph.D
8 97/3/20 دکتر الهه نادری افشار طب ایرانی Ph.D
9 97/2/30 دکتر راضیه قنبریان طب ایرانی Ph.D
10 96/12/26 دکتر پریسا حیدری طب ایرانی Ph.D
11 96/11/28 دکتر مهدیه رنجبر طب ایرانی Ph.D
12 96/10/30 دکتر رضیه اسحاقیان طب ایرانی Ph.D
13 96/9/25 دکتر محمدرضا انوری طب ایرانی Ph.D
14 96/8/29 دکتر پریسا حیدری طب ایرانی Ph.D
15 96/7/29 دکتر مهدیه رنجبر طب ایرانی Ph.D
16 96/6/25 دکتر رضیه اسحاقیان طب ایرانی Ph.D
17 96/5/28 دکتر محمدرضا انوری طب ایرانی Ph.D
18 96/4/31 دکتر پریسا حیدری طب ایرانی Ph.D
19 96/3/27 دکتر مهدیه رنجبر طب ایرانی Ph.D
20 96/2/30 دکتر رضیه اسحاقیان طب ایرانی Ph.D

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir