ژورنال کلاپ گروه فیزیولوژی

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1395/11/28-21:59
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف تاریخ ارائه دهنده رشته دوره
1   95.12.18 عاطفه رعیت پور فیزیولوژی MSc 94
2 96.1.30 نسیم شناور فیزیولوژی MSc 94
3 96.2.13 میناسادات ایزدی فیزیولوژی MSc 94
4 96.2.27 منیژه غلامی فیزیولوژی MSc 94
5 96.3.10 آسیه رفیعی فیزیولوژی MSc 94
6 96.3.24 محمد رضا عموئی فیزیولوژی MSc 94
7

96.4.7

حسین رضازاده فیزیولوژی Phd 95
8 96.4.21 فرزانه کریمی فیزیولوژی Phd 95
9 96.7.12 سمیرا چوپانی فیزیولوژی Phd 95
10 96.7.26 زهرا پزشکی فیزیولوژی Phd 95
11 96.8.10 احمد قاسمی فیزیولوژی Phd 95
12 96.8.24 محمد جوادآزمند فیزیولوژی MSc95
13 96.9.8 زهره عرب فیزیولوژی MSc95
14 96.9.22 هاجر حسینی فیزیولوژی MSc95
15 96.10.6 نگار یاوری فیزیولوژی MSc95
16 96.10.20 فاطمه شریفی فیزیولوژی MSc95
17 96.11.4 مرضیه زرین فیزیولوژی MSc95
18 96.11.18 محمدکریم آزادبخت فیزیولوژی 91Phd
19 96.12.2 جلال حسن شاهی فیزیولوژی 92 Phd
20 96.12.16 رضا فرتوت زاده فیزیولوژی 92 Phd
21 97.1.22 فاطمه عزیزی فیزیولوژی 92 Phd
22 97.2.5 سمیه شهیدانی فیزیولوژی 91phd
23 97.2.19 شهلا سهرابی پور فیزیولوژی 91phd
24 97.3.2 جهانگیر نوری فیزیولوژی 90phd
25 97.3.16 حسن خیرخواه فیزیولوژی 93phd
26 97.3.30 الهه عموهاشمی فیزیولوژی 93phd
27 97.4.13 سیدمصطفی احمدیان فیزیولوژی 91phd
28 97.4.27 سید حسین حدادی فیزیولوژی  

 

 

 

 

 

 

 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir