ژورنال کلاب گروه فیزیک و مهندسی پزشکی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/12/04-7:15
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

مسئول علمی:  دکتر کیوان جباری - دکتر محمدرضا سلامت - دکتر مسعود مصلحی

مسئول اجرائی:

روز: یکشنبه یا چهارشنبه

ساعت: 13 - 12:15 یا 12:30 - 11:30

مکان: گروه فیزیک و مهندسی پزشکی- اتاق سمینار

ردیف تاریخ ارائه دهنده رشته دوره
1 96/01/24 مرضیه میرزایی - هادی اکبرزاده فیزیک پزشکی  
2 96/02/07 زینب مومنی - طیبه سبحانی فیزیک پزشکی  
3 96/02/13 حمید غزنوی - رویا پرهیزگار فیزیک پزشکی  
4 96/03017 امیر جعفری فیزیک پزشکی  
5 96/07/19 معصومه رضایی فیزیک پزشکی  
6 96/08/17 محمدحسین آسمان رفعت فیزیک پزشکی  
7 96/09/22 پگاه سعادتمند فیزیک پزشکی  
8 96/10/20 پگاه شعاع فیزیک پزشکی  
9 96/11/25 سیده مهسا عبدمنافی فیزیک پزشکی  
10 96/12/16 حدیث قدریجان فیزیک پزشکی  
11 97/01/29 پریزاد قدیمی فیزیک پزشکی  
12 97/02/19 هادی قریشی پور فیزیک پزشکی  
13 97/03/23 مائده محمودی فیزیک پزشکی  
14 97/07/22 شهاب الدین وکیلی فیزیک پزشکی  
15 97/08/20 زهرا علیرضایی فیزیک پزشکی  
16 97/09/18 زهرا علیرضایی فیزیک پزشکی  
17 97/10/16 زهرا علیرضایی فیزیک پزشکی  
18 98/7/24 علی ابراهیمی فیزیک پزشکی  
19 98/8/8 سیف الله اسدپور فیزیک پزشکی  
20 98/8/22 آرمان اسماعیل زاده فیزیک پزشکی  
21 98/8/29 حامد مرادی فیزیک پزشکی  
22 98/9/6 حسام الدین باقری فیزیک پزشکی  
23 98/9/13 احمد رضاییان فیزیک پزشکی  
24 98/9/20 محدثه هفتانی فیزیک پزشکی  

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir