ژورنال کلاب گروه انگل و قارچ شناسی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/08/22-17:36
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

مسئول علمی:  دکتر عباسعلی اسکندریان

مسئول اجرائی:  دکتر عباسعلی اسکندریان

جدول زمان بندی ژورنال کلاب

 

ردیف تاریخ ارائه دهنده رشته دوره
         

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir