ژورنال کلاب

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1395/08/12-21:39
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

تاریخ

نام دستیار ارائه دهنده

نام استاد مسئول

عنوان

95/7/7

دکتر رنجبر

دکتر انصاری

WHO bulletin

95/7/14

دکتر شیرانی

دکتر شاه ثنایی

Case Report

95/8/5

دکتر شیرانی

دکتر توکلی فرد

WHO bulletin

95/8/12

دکتر رنجبر

دکتر صفائیان

Case Report

95/8/18

دکتر رنجبر

دکتر فرج زادگان

Journal Club

95/9/4

دکتر ایزدی

دکتر مرتضوی

WHO bulletin

95/9/9

دکتر شیرانی

دکتر زمانی

Journal Club

95/9/17

دکتر شیرانی

دکتر روزبهانی

Case Report

95/10/1

دکتر رنجبر

دکتر توکلی فرد

Journal Club

95/10/8

دکتر ایزدی

دکتر گلشیری

WHO bulletin

95/10/15

دکتر رنجبر

دکتر انصاری

Case Report

 

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir