ژنتیک و ایمنولوژی نظری گروه ایمنی شناسی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/11/30-11:07
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره نظری و عملی یا course plan

سال تحصیلی:98-99

نیمسال: اول               دوم*           تابستان

تعداد دانشجو:60

رشته:پرستاری

دوره: علوم پایه *             فیزیوپاتولوژی

نام نماینده و شماره همراه:

گروه آموزشی:ایمنی شناسی

نام درس:ژنتیک و ایمونولوژی نظری

آدرس دفتر :دانشکده پزشکی

نام مسوول درس (واحد):دکتر نفیسه اسمعیل

شماره درس:132316

ساعت و روزهای تماس:

روز و ساعت برگزاری:چهارشنبه 10-8

محل برگزاری:کلاس 9 پرستاری

تلفن:03137929031

ساعت و نوع درس: ....      نظری *               عملی

دروس پیش نیاز:

E-mail:nafesm5@gmail.com

هدف کلی درس:در پایان این در س دانشجو باید با مبانی علم ایمنی شناسی ، اعضا ، مولکول ها و سلولهای درگیر در دستگاه ایمنی آشنا شود و مکانیسمهای متفاوت دستگاه ایمنی در برخورد با عوامل بیگانه را درک کند. همچنین چگونگی پاسخ ایمنی در بیماریهای مختلف اعم از عفونی ، سرطان ، اتوایمیون و پیوند را بیاموزد و مکانیسم های ایمنی را در شناسایی و تشخیص انواع بیماریها درک کند. همچنین دانشجو باید با مفاهیم پایه علم ژنتیک آشنا شود

اهداف اختصاصی:درس ایمنی شناسی پزشکی به منظور آشنایی دانشجویان پرستاری با مبانی پایه علم ایمنی شناسی ، سلولها و مولکولهای درگیر در دستگاه ایمنی در بیماریهای مختلف و چگونگی عملکرد اجزای مختلف دستگاه ایمنی ذاتی و ایمنی اکتسابی، شناسایی انواع سلولهای موثر ایمنی اعم از سلولهای ایمنی ذاتی و ایمنی اختصاصی ، آشنایی با لنفوسیتهای B,T و چگونگی پاسخ آنها به آنتی ژن ، آشنایی با پدیده تحمل یا توارنس و نقش آن در بیماریهای خود ایمن ، آشنایی با چگونگی پاسخ به پاتوژنها می باشد. 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب یا درسنامه، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشدایمونولوژی سلولی و مولکولی نوشته ابوالعباس

منابع فرعی درس (کتاب، مجله، سامانه و...):

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) تکوینی (ارزشیابی حین دوره شامل کوئیز، تکالیف، امتخان میان ترم و...):کوئیز و امتحان میان ترم 

ب) تراکمی (ارزشیابی پایان دوره):امتحان پایان ترم

 

بارم:8

بارم:12

وظایف دانشجو:

مشارکت مستمر و فعال در پرسش و پاسخ شفاهی و کتبی

 

سياست مسؤول دوره در مورد نظم و انضباط و اجرای قوانین آموزشی در طول دوره:امتحان کوئیز از هر جلسه و یا هر دو جلسه قبل و در پایان هر جلسه ی درس برگزار می شود. بنابراین، با آمادگی کامل در کلاس حاضر شوید. این امتحانات تحت هیچ شرایطی به تاخیر نمی افتد. زمان برگزاری هر کوئیز 15-10 است.

وسایل آموزشی: پروژکتور، اسلاید، تهیه اسلاید ها، فیلم های کوتاه آموزشی و Lecture-notes

توانایی دانشجو در شرکت در مباحث مطرح شده در جلسات مختلف، فعالیت در چگونگی انجام وظایف محوله، علاقمندی دانشجو با توجه به رفتار آموزشی وی، توسط استادان مدرس واحد ایمنی شناسی بررسی و ارزیابی می گردد. تغییر نگرش و میزان اطلاعات دانشجویان بصورت کتبی و کمی بصورت نمره در سیستم آموزش دانشگاه ثبت خواهد شد.

 نحوه ی برخورد با غیبت دانشجویان مطابق بند 3 صورت جلسه 28/04/94 شورای آموزشی دانشگاه و دیدگاه مسئولین به شرح زیر است:

غیبت در جلسات درس تا سقف مشخص شده در آئین نامه آموزشی در صورتی مجاز خواهد بود و مشمول کسر ن مره نخواهد شد که با ارائه ی مدرک مستند و گواهی معتبر و تایید شده و با تشخیص معاون آموزشی دانشکده مربوط مجاز شناخته شود. نحوه ی برخورد با غیبت غیرموجه دانشجو به شرح زیر است:

  یک جلسه غیبت غیرموجه قابل بخشش است.

 دو جلسه غیرموجه کسر یک نمره

سه جلسه غیبت غیرموجه کسر 25.2 نمره

  چهار جلسه غیبت غیرموجه کسر 4 نمره

 تعطیلی غیرمجاز گروهی کسر 2 نمره

تاريخ امتحان ميان ترم:

تاريخ امتحان پايان ترم:

ساير تذکرهای مهم برای دانشجويان:

 

         
 

 

منبع این سرفصل

نظری یا عملی

اسلاید

مدرس

عنوان

(بر اساس سرفصل‌های برنامه ملی مصوب 1/5/1396 تدوین گردد)

ساعت

تاریخ

رديف

صفحات

فصل

اسم منبع

 

 

 

 

 

دکتر اسمعیل

معرفی کلی درس- ترسیم چارت آموزشی و اهداف آموزشی دوره

تاریخچه ایمونولوژی

آشنایی کلی با اجزاء سیستم ایمنی

 

 

1

 

 

 

 

 

دکتر اسمعیل

ایمنی ذاتی:

مروری بر ایمنی ذاتی- اجزا -سلول ها و مولکول های اجرایی -گردش لکوسیتی

 

 

2

 

 

 

 

 

دکتر اسمعیل

 آنتی بادی و آنتی ژن:

 معرفی آنتی ژن، ایمونوژن و انواع آن

 معرفی سوپرآنتی ژن و میتوژن

 معرفی آنتی بادی و انواع ایزوتایپ ها

 ساختار آنتی بادی  و ویژگیهای ساختاری و عملکردی آن

  اعمال اجرایی آنتی بادی

 تست های کلینیکی

 

 

3

 

 

 

 

 

 

مولکول کمپلکس سازگار بافتی (MHC):

 معرفی و انواع

 نقش در پردازش و عرضه آنتی ژن

 اهمیت کلینیکی

 

 

4

 

 

 

 

 

دکتر اسمعیل

ایمنی اکتسابی (لنفوسیت T):

 انواع زیرگروه ها

 تکامل

 فعال شدن

 مکانسم های اجرایی

 

 

5

 

 

 

 

 

دکتر اسمعیل

ایمنی اکتسابی (لنفوسیت B):

 انواع زیرگروه ها

 تکامل

 فعال شدن (وابسته و مستقل از T)

 مکانسم های اجرایی

 سیستم کمپلمان

 

 

6

 

 

 

 

 

دکتر اسمعیل

تولرانس و خودایمنی:

 مروری بر مفهوم تولرانس و خودایمنی

 مکانیسم های ایجاد تولرانس

 معرفی ایمونوپاتوژنز بیماری های خودایمن

 

 

7

 

 

 

 

 

دکتر اسمعیل

ایمونولوژی عفونی:

 مروری بر پاسخ های ایمنی در برابر باکتری ها

 مروری بر پاسخ های ایمنی در برابر قارچ ها

 مروری بر پاسخ های ایمنی در برابر انگل ها

 مروری بر پاسخ های ایمنی در برابر ویروس ها

 

 

8

 

 

 

 

 

دکتر اسمعیل

اختلالات ازدیاد حساسیت

 

 

9

 

 

 

 

 

دکتر اسمعیل

بیماری های نقص ایمنی

 

 

10

 

 

 

 

 

دکتر شریفی

ایمونوهماتولوژی

گروههای خونی- ناسازگاری های خونی

 

 

11

 

 

 

 

 

گروه ژنتیک

ژنتیک مندلی یا عمومی

سیستم توارث

ژنتیک پزشکی

 

 

12

 

 

 

 

 

گروه ژنتیک

ژنتیک رفتار و شخصیت- ژنتیک سرطان

 

 

13

 

 

 

 

 

گروه ژنتیک

توارث گروه های خونی

ژنتیک بیماری های خون

 

 

14

 

 

 

 

 

گروه ژنتیک

فارموکوژنتیک و پلی مرفیسم

 

 

15

 

 

 

 

 

گروه ژنتیک

غربالگری و روش های تشخیص قبل از تولد بیماری های ژنتیک

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

مجموع صفحات:

                     
 

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir