پیونندهای مفید گروه داخلی اعصاب

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/11/20-10:57
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف نام پیوند آدرس درگاه
13 اسکای روم بیمارستان کاشانی

https://www.skyroom.online/ch/adibi1/neuro-department

 

skyroom.online/ch/adibi1/neurology

12 کنگره سردرد ایران www.congress2019.iranheadache.ir
11 کنگره ها  http://medcongress.ir
10 انجمن متخصصین مغز و اعصاب ایران  www.iranneurology.com
9 مجله نورولوژی ایران  ijnl.tums.ac.ir
8 انجمن مولتیپل اسکلروزیس ایران  www.iranms.ir
7 انجمن سردرد ایران  www.iranheadache.org 
6 انجمن نورولوژی آمریکا  https://myana.org
5 آکادمی نورولوژی اروپا  https://www.ean.org
4 سامانه جامع آموزش مداوم  http://www.ircme.ir
3 www.uptodate.com/contentes/search UpToDate
2 کنگره ها  http:// medcongress.ir
1 سازمان نظام پزشکی ایران http:// irimc.org

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir