پیونندهای مفید گروه داخلی اعصاب

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/11/07-9:55
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام پیوند مسیر
کنگره سردرد ایران www.congress2019.iranheadache.ir
کنگره ها  http://medcongress.ir
انجمن متخصصین مغز و اعصاب ایران  www.iranneurology.com
مجله نورولوژی ایران  ijnl.tums.ac.ir
انجمن مولتیپل اسکلروزیس ایران  www.iranms.ir
انجمن سردرد ایران  www.iranheadache.org 
انجمن نورولوژی آمریکا  https://myana.org
آکادمی نورولوژی اروپا  https://www.ean.org
سامانه جامع آموزش مداوم  http://www.ircme.ir
www.uptodate.com/contentes/search UpToDate
کنگره ها  http:// medcongress.ir
سازمان نظام پزشکی ایران http:// irimc.org

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir