پیوند های مفید گروه فیزیولوژی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/10/11-18:47
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام پیوند مسیر
 سایت مربوط به ارسال و پیگیری پورپوزالهای طرحهای پژوهشی به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سایت پژوهشیار
سایت انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران سایت انجمن
مرکز تحقیقات فیزیولوژی کاربردی http://prc.mui.ac.ir/

 

 

 

 

 

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir