پیوند های مفید گروه زنان

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/05/14-8:40
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

رديف   نام پيوند  آدرس درگاه
7 انجمن زنان ومامایی ایران http://www.naigo.ir 
6 انجمن زنان ومامایی انگلیس https://www.rcog.org.uk/
5 انجمن زنان ومامایی آمریکا http://www.acog.org
4 بنیاد طب جنین https://fetalmedicine.org/
3 انجمن زنان ومامایی کانادا

https://sogc.org

2 فدراسیون بین المللی زنان ومامایی http://www.figo.org
1 انجمن بین المللی سرطان زنان /https://igcs.org/

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir