پیوند های مفید گروه زنان

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/01/22-12:17
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

آدرس سایت خلاصه ای از سایت
http://www.naigo.ir  انجمن زنان ومامایی ایران
https://www.rcog.org.uk/ انجمن زنان ومامایی انگلیس
http://www.acog.org انجمن زنان ومامایی آمریکا
https://fetalmedicine.org/ بنیاد طب جنین

https://sogc.org

انجمن زنان ومامایی کانادا
http://www.figo.org فدراسیون بین المللی زنان ومامایی
/https://igcs.org/ انجمن بین المللی سرطان زنان

 

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir