پیوند های مفید طب فیزیکی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/04/29-9:29
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
آدرس سایت خلاصه ای از سایت
www.AAPMR.org American academy of physical medicine & rehabilitation
 http://www.ispmr.ir/ShowPage.aspx?PageId=28  انجمن طب فیزیکی و توانبخشی ایران
 http://aanem.org/Home.aspx  این سایت حاوی مطالب جدید وجالب در مورد الکترودیاگنوز میباشد.
 http://www.jospt.org/ journal of orthopaedic & sports physical therapy
http://isprm.org/ انجمن جهانی طب فیزیکی و توانبخشی
http://www.acsm.org american college of sport medicine

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir