پیوندهای مفید

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/10/11-10:24
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
 
نام سایت آدرس

وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی

www.behdasht.gov.ir

سازمان سنجش

www.sanjesh.org

دانشگاه علوم پزشكي اردبيل

http://www.arums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی اروميه

http://www.umsu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

http://www.mui.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز

http://ajums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي بابل

/http://www.mubabol.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس

http://www.hums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

http://www.bpums.com/

دانشگاه علوم پزشكي بيرجند

http://www.bums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي تبريز

http://www.tbzmed.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي ايران (تهران)

http://www.iums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله (تهران)

http://www.bmsu.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی بهزيستی (تهران)

http://behzisty.ir/

دانشگاه علوم پزشكي تهران

http://www.tums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي (تهران)

http://www.sbmu.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی تربيت مدرس (تهران)

http://www.medicine.mainpage.net/

دانشگاه علوم پزشكي لرستان (خرم آباد)

http://www.lums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي زاهدان

http://www.zdmu.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی زنجان

http://www.zums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

http://www.medsab.ac.ir/sabzsmse.htm

دانشگاه علوم پزشكي شيراز

http://www.sums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي سمنان

http://www.sem-ums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي قم

http://www.muq.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي كاشان

http://www.kaums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي كرمان

http://www.kmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي كردستان

http://www.muk.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه

http://www.kums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي كهكيلويه و بوير احمد

http://www.yums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي گلستان

http://www.golestangums.ir/

دانشگاه علوم پزشكي گيلان

http://www.gums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي مازندران

http://www.mazums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

http://www.mums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي يزد

http://www.ssu.ac.ir/

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir