پیوندهای مفید گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/11/24-8:57
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
آدرس سایت خلاصه ای از سایت
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/advanced جستجوی پیشرفته پابمد
http://www.who.int/en/ سازمان جهانی بهداشت
http://www.behdasht.gov.ir/ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
http://www.ebi.ac.uk/ena

European Nucleotide Archive

http://www.ebi.ac.uk/ The European Bioinformatics Institute (EMBL-EBI) 
http://www.ddbj.nig.ac.jp/index-e.html DNA Data bank of Japan (DDBJ)
https://www.rcsb.org/pdb/home/home.do Protein Data Bank (PDB)
http://pir.georgetown.edu/ Protein Information Resources (PIR)
http://www.genetics.org/ Genetics Journal
http://learn.genetics.utah.edu/ Genetic Science Learning Center
http://www.nature.com/ejhg/index.html?foxtrotcallback=true

European Journal of Human Genetics 

https://www.nature.com/subjects/genetics Nature Genetics
http://www.kumc.edu/gec/

Genetics Education Center

https://www.conference-service.com/conferences/medicine.html کنگره ها و کنفرانس های بین المللی پزشکی

 

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir