پیوندهای مفید گروه پزشکی اجتماعی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1399/05/08-5:50
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
مسیر نام پیوند ردیف
 http://www.who.org/  دفتر سازمان بهداشت جهانی 1
 http://www.cdc.gov  مرکز پیشگیری و کنترل بیماریها 2
 http://www.NIH.gov  آژانس ملی تحقیقات پزشکی 3
http://www.behdasht.gov.ir/ وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی 4
http://www.icpma.ir انجمن علمی پزشکی اجتماعی ایران 5
http://www.ahrq.gov/clinic/uspstfix.htm سرویس طب پیشگیری آمریکا 6
http://www.phac-aspc.gc.ca/cd-mc/ctfphc-gecssp-eng.php سرویس طب پیشگیری کانادا 7
http://www.uspreventiveservicestaskforce.org/

کارگروه خدمات پیشگیری آمریکا

(US Preventive Service Task force)

8
http://www.thecommunityguide.org/  Guide to community preventive services 9
http://www.ahrq.gov/

Agency For Healthcare Research And Quality

10
http://www.behdasht.gov.ir/?siteid=1&pageid=156&catid=64 کتابخانه الکترونیک وزارت بهداشت
 
11
www.iranconferences.ir ایران کنفرانس 12
www.seminariran.ir سمینار ایران 13
www.bahamayesh.com/g/medicine همایش های پزشکی و سلامت 14
www.medcongress.ir همایش های پزشکی 15
http://nihr.tums.ac.ir موسسه ملی تحقیقات سلامت 16

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir