پیوندهای مفید گروه پزشکی اجتماعی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/03/09-18:25
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
مسیر نام پیوند
 http://www.who.org/  دفتر سازمان بهداشت جهانی
 http://www.cdc.gov  مرکز پیشگیری و کنترل بیماریها
 http://www.NIH.gov  آژانس ملی تحقیقات پزشکی
http://www.behdasht.gov.ir/ وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی
http://www.icpma.ir انجمن علمی پزشکی اجتماعی ایران
http://www.ahrq.gov/clinic/uspstfix.htm سرویس طب پیشگیری آمریکا
http://www.phac-aspc.gc.ca/cd-mc/ctfphc-gecssp-eng.php سرویس طب پیشگیری کانادا
http://www.uspreventiveservicestaskforce.org/

کارگروه خدمات پیشگیری آمریکا

(US Preventive Service Task force)

http://www.thecommunityguide.org/  Guide to community preventive services
http://www.ahrq.gov/

Agency For Healthcare Research And Quality

http://www.behdasht.gov.ir/?siteid=1&pageid=156&catid=64 کتابخانه الکترونیک وزارت بهداشت
 
www.iranconferences.ir ایران کنفرانس
www.seminariran.ir سمینار ایران
www.bahamayesh.com/g/medicine همایش های پزشکی و سلامت
www.medcongress.ir همایش های پزشکی
http://nihr.tums.ac.ir موسسه ملی تحقیقات سلامت

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir