پیوندهای مفید گروه علوم تشریحی

تاریخ ایجاد شنبه,1398/04/01-8:48
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف نام پیوند آدرس درگاه
  گروه علوم تشریحی دانشگاه علوم پزشکی ایران http://anatomy.iums.ac.ir/
  انجمن علوم تشریحی ایران www.isas.ir
1 text bookپزشکی در ارتباط با آناتومی انسان و gray http://www.medicalstudent.com
2 Medical Dictionary http://www.mondofacto.com/dictionary/

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir