پیوندهای مفید گروه علوم تشریحی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/12/04-13:07
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف نام پیوند آدرس درگاه
1 text bookپزشکی در ارتباط با آناتومی انسان و gray http://www.medicalstudent.com
2 Medical Dictionary http://www.mondofacto.com/dictionary/
3 National Center for Biotechnology Information
 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov
4 google scholar https://scholar.google.com/
5 Scopus https://www.scopus.com/freelookup/form/author.uri
6 Web of Science(ISI) Web of Science(ISI)

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir