پیوندهای مفید گروه علوم تشریحی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1395/11/11-9:00
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
آدرس سایت خلاصه ای از سایت
 anatomy.uams.edu/anatomyhtml/gross.html  شرح آناتومی gross
 anatomy.med.umich.edu/atlas/n1a8p1.html  آناتومی grossاز interponduncular fossn
 www.instantanatomy.net/sitemap.html  معرفی تصاویر آناتومی بدن
http://www.medicalstudent.com text bookپزشکی در ارتباط با آناتومی انسان و gray

bubbasoft.org/Rad_Anatomy/

Lectures/P1_HN/FrameSet.htm

آناتومی رادیو لوژی سروگردن
http://www.mondofacto.com/dictionary/ دیکشنری onlineپزشکی
anatomy.med.umich.edu/surface/index.html#lowerlimb surface anatomy
http://www.ncbi.nlm.nih.gov National Center for Biotechnology Information
 
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir