پیوندهای مفید گروه طب ایرانی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/10/29-11:26
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف نام پیوند آدرس درگاه
16

شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده 

http://med.mui.ac.ir/?q=takmili/takmili
15

سامانه مدیریت آموزشی سما (انتخاب واحد، حذف و اضافه) ویژه دانشجویان

http://register.mui.ac.ir/samaweb/Login.aspx
14 سامانه سینا https://sina.bmn.ir/
13 سامانه جامع آموزش مداوم پزشکی کشور http://www.ircme.ir/App_Web/(Guest)/Default.aspx?CenterID=37
12 پژوهشیار سامانه مدیریت امور پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان http://researches.mui.ac.ir/index.phtml
11 سامانه نگاه ( نرم افزار گسترده اطلاعات اعضای هیأت علمی) http://negah.mui.ac.ir/educative/
10 پست الکترونیک دانشگاه علوم پزشکی اصفهان https://strga.mui.ac.ir/Chmail/?zlastserver=1&loginOp=logout
9

انجمن علمی طب سنتی ایران

http://www.itma.ir/
8 دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی تهران http://tim.tums.ac.ir/
7 سایت مرجع طب سنتی ایران (تندرستان) http://www.tandorostan.org/
6

دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

http://traditional.sbmu.ac.ir/
5

مؤسسه مطالعات تاریخ پزشکی طب اسلامی و مکمل

http://ricm.iums.ac.ir/
4

فصلنامه طب سنتی اسلام و ایران

http://jiitm.ir/
3 فصلنامه علمی - پژوهشی تاریخ پزشکی http://journals.sbmu.ac.ir/mh/index
2

فهرست کتب طب سنتی و مکمل مورد تأیید وزارت بهداشت

http://medplant.ir/
1 مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور http://www.sanjeshp.ir/Content.aspx?click=28

 

 

 

 

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir