پیوندهای مفید گروه روانشناسی سلامت

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/09/11-9:07
Printer-friendly versionPDF version
ردیف نام پیوند آدرس درگاه
1 گروه روانپزشکی   
2 مرکز تحقیقات روان تنی   
3 مرکز تحقیقات علوم رفتاری   
4 بیمارستان خورشید و حضرت علی اصغر  
5 بیمارستان الزهرا  
6 کلینک شهید مطهری  
7 بیمارستان تخصصی شهید چمران  
بیمارستان حضرت سیدالشهدا  
9 گروه روانشناسی سلامت تهران  

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir