پیوندهای مفید گروه اخلاق پزشکی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/07/13-9:23
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

ردیف نام پیوند آدرس درگاه
1 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی http://dme.behdasht.gov.ir/
2

مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

http://mehr.tums.ac.ir/
3 مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه شهید بهشتی http://elm.sbmu.ac.ir/
4 فصلنامه حقوق پزشکی http://ijmedicallaw.ir/
5 مرکز مطالعات و تحقیقات اخلاق پزشکی وزارت بهداشت و درمان پزشکی http://mehr.tums.ac.ir/AboutUs.aspx
6 موسسه اخلاق پزشکی ایرانیان http://www.irden.ir/forum/f53/t2522/
7 انجمن حمایت از حقوق بیمار- منشور حقوق بیمار http://jouybari.blogfa.com/post/5406
8 نشریه اخلاق پزشکی http://journals.sbmu.ac.ir/me
9 دانشگاه علوم پزشکی مشهد- گروه اخلاق پزشکی http://www.mums.ac.ir/medethicdept
10 دانشگاه علوم پزشکی تهران- گروه اخلاق پزشکی http://medicine.tums.ac.ir/default.aspx?p=631
11 کمیته ملی اخلاق در پژوهشهای زیست پزشکی https://ethics.research.ac.ir/

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir