پیوندهای مفید گروه اخلاق پزشکی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/03/07-7:06
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

توضیحات آدرس
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی http://dme.behdasht.gov.ir/

مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

http://mehr.tums.ac.ir/
مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه شهید بهشتی http://elm.sbmu.ac.ir/
فصلنامه حقوق پزشکی http://ijmedicallaw.ir/
مرکز مطالعات و تحقیقات اخلاق پزشکی وزارت بهداشت و درمان پزشکی http://mehr.tums.ac.ir/AboutUs.aspx
موسسه اخلاق پزشکی ایرانیان http://www.irden.ir/forum/f53/t2522/
انجمن حمایت از حقوق بیمار http://jouybari.blogfa.com/post/5406
نشریه اخلاق پزشکی http://journals.sbmu.ac.ir/me
دانشگاه علوم پزشکی مشهد- گروه اخلاق پزشکی http://www.mums.ac.ir/medethicdept
دانشگاه علوم پزشکی تهران- گروه اخلاق پزشکی http://medicine.tums.ac.ir/default.aspx?p=631

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir